VA-VI Táp és Termény Kft. “fa” harmadszori pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

VA-VI Táp és Termény Kft. “fa” harmadszori pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)

E-mail:

mint a VA-VI Táp és Termény Kft. „fa”

( 2013 Pomáz, Katona József utca 18. D. ép.) asz.: 10816428-2-13

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság tulajdonát lépező ingatlanát:

Pomázi 0230/4. hrsz.-ú „kivett telephely” megnevezésű 4988 m2 térmértékű ingatlanát, amelyen nettó 1900 m2 alapterületű felépítmény található. Az ingatlan Pomáz külterületén helyezkedik el. A felül építmény funkciója raktár, előre gyártott vasbeton vázas épület, tégla kitöltő falazattal. A tetőszerkezet vas, fedése hullámpala, födéme nincs. A nyílászárók fém és fa szerkezetűek, amelyek biztonságosan nem zárhatóak.

Elektromos ellátás: kiépített 400V, szolgáltató által kikapcsolva

Gáz ellátás: városi hálózatról, szolgáltató által kikapcsolva

Ivóvíz ellátás: önálló vízbekötéssel nem rendelkezik

Szennyvíz: önálló csatorna bekötéssel nem rendelkezik

Irányár:        60.000.000,- Ft

Bánatpénz:     2.000.000,- Ft

A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzések találhatók:

A tulajdoni lap III. részén:

Vezeték jog: 650 m2 területre.                                                  jogosult: MATÁV Rt.

Vízvezetési szolgalmi jog: 2293 m2 területre vonatkozóan.        jogosult: DMRV Regionális Zrt.

Vezeték jog: A (20450) Pomáz 0,4 Kv-os I.sz. vezetékrendszerre vonatkozó vezetékjog az ingatlanból érintett 26 m2 terület nagyságra.                                                    jogosult: ELMÜ Hálózati Elosztó Kft.

Keretbiztosítéki jelzálog: 120.000.000 Ft, + járulékai erejéig     jogosult: CIB Bank Zrt.

Végrehajtási jog: 5.392.913 Ft,+járulékai erejéig                        jogosult: NAV Pest Megyei Adóigazgatóság

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat az adós Va-Vi Táp és Termény Kft. F.A. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11120638 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

A pályázat adatai:

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2016. március 10.

Pályázat kezdő időpontja: 2016. március 28. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 12. 8:01

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P336754

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az adós Va-Vi Táp és Termény Kft. „fa” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11120638 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. Részletfizetésre nincs lehetőség!

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv.86§ (1) k. pontja vonatkozik.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. A felszámolási eljárás sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja. A szerződéskötés díja a vételár 1% -a + ÁFA, továbbá fizetendő 6.600 Ft földhivatali eljárási illeték.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, azaz elektronikusan nem csatolták az abban megjelölt dokumentumokat továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. A pályázónak a 60 napos ajánlati kötöttséget a pályázatban vállalni kell.