“Közlemény” – Panel House Kft. “f.a.” | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

“Közlemény” – Panel House Kft. “f.a.”

“Közlemény”

A Fővárosi Törvényszék 2017. február 15. napján kelt ítéletével megállapította, hogy a Panel House Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. május 20. napjától 2016. május 30. napjáig hatályban volt általános szerződési feltétele, mely szerint:

“szerződéskötéskor foglalót kell fizetni, ami a teljes ár 20%-a, valamint 30% termékbiztosíték, amit egy összegben kell mgfizetni… A megrendelő általi szerződés felbontása esetén a foglaló és a termékbiztosíték nem jár vissza” az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen.

A kikötés azért érvénytelen, mert a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményét sértve egyoldalúan és indokolatlanul a Panel House Kft.-vel szerződő fel hátrányára állapítja meg, s kizárja, korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló jogait a foglaló és a termékbiztosíték visszakövetelése vonatkozásában:

A Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy az általános szerződési feltételek azon rendelkezése, mely szerint: a “vitás esetekben a felek a Budapest Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki” szerződési feltétel az alperessel szerződő valamenny félre kiterjedő hatállyal érvénytelen. A kikötés azért tisztességtelen, mert nem egyértelmű és világos a tárgyban, hogy mely bíróság illetékességét kötötték ki a felek.

A bíróság kötelezi az alperest, hogy a magyar államnak, az állami adóhatóság külön felhívására fizessen meg 36.000 Ft (azaz harminchatezer forint) kereseti illetéket.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Törvényszéknél, de a Fővárosi Ítélőtáblához címezve lehet 3 (három) példányban, írásban benyújtani.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívül történő elbírálását.

Ha a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az Állam által előlegezett költésg megifzetésére vonatkozik, az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, a részetfizetés engedélyezésével kapcsolatos, az ítélet indoklása ellen irányul, vagy a felek ezt kérték, vagy a másodfokú bíróság megítélése szerint – tekintettel a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelemben, illetve fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra – az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges, a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, de a fellebbező fél a fellebbezésben kérheti tárgyalás tartását.

A jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Kúria bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a Kúria eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték az ötszázezer forintot meghaladja. Új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával történik.

A jogi képviselet kötelező az Ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet ellen a fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) előterjesztő fél számára. A jogi képviselő közreműlködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan. Ha jogi képviselővel a perorvoslati eljárás során a perorvoslati kérelmet előterjesztő félnek kell rendelkeznie, és a kérelmet előterjesztő fél nem rendelkezik jogi képviselővel, vagy a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a perorvoslati kérelmet a bíróság hivatalból elutasítja.