VA-VI Táp és Termény Kft. „f.a.” – Pomáz 0230/3 hrsz. – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

VA-VI Táp és Termény Kft. „f.a.” – Pomáz 0230/3 hrsz. – 1. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: , Cg: 01-09-566001) mint a VA-VI Táp és Termény Kft. „fa” (2013 Pomáz, Katona József utca 18. D. ép. Cg. 13-09-161349, asz: 10816428-2-13) Budapest Környéki Törvényszék 9.Fpk.13-2015-0327/3. számú végzése által kijelölt felszámolója

 

nyilvános pályázat

 

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező ingatlant.

 

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosult hitelezőt.

 

Az értékesítésre kerülő ingatlan:

Pomázi 0230/3. hrsz-ú „kivett telephely” megnevezésű 9790 m2 térmértékű ingatlanát, amelyen nettó 3500 m2 alapterületű felépítmény található. Az ingatlan Pomáz külterületén helyezkedik el. A felépítmény funkciója raktár, előre gyártott vasbeton vázas épület, vasbeton gerendákkal. A tetőszerkezet vas, fedése lemezfedés és bitumenes lemezfedés. A nyílászárók fém szerkezetűek, amelyek biztonságosan nem zárhatóak. Az ingatlan telekhatárai jelenleg nem egyeznek meg a kerítéssel körbezárt és használt területtel.

 

 

Elektromos ellátás: kiépített 400V, szolgáltató által kikapcsolva

Gáz ellátás: városi hálózatról, szolgáltató által kikapcsolva

Ivóvíz ellátás: önálló vízbekötéssel nem rendelkezik

Szennyvíz: önálló csatorna bekötéssel nem rendelkezik

 

Becsérték:                               92.050.000,-Ft (nettó)

Bánatpénz:                                2.961.500,-Ft

 

 

A legalacsonyabb összegű ajánlati ár a nettó becsérték (minimálár) 100%-a.

 

 

A tulajdoni lap III. részén az alábbi bejegyzések találhatók:

 

Vezeték jog: 650 m2 területre.                                                  jogosult: MATÁV Rt.

 

Vízvezetési szolgalmi jog: 2293 m2 területre vonatkozóan.        jogosult: DMRV Regionális Zrt.

 

Megosztási bejegyzés a 0230, 0231. és 0232. hrsz-ú ingatlanokra

 

Keretbiztosítéki jelzálog: 370.000.000 Ft, + járulékai erejéig      jogosult: BOHEMIAN FINANCING Zrt.

 

Zár alá vételt megelőző intézkedés                                           NAV Közép-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóság
javára

 

Zár alá vétel                                                                            Székesfehérvári Járásbíróság

 

 

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlannal kapcsolatban környezet- és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A bánatpénzt az adós Va-Vi Táp és Termény Kft. F.A. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11120638 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86. §-a vonatkozik.

Az ingatlan személyesen, előzetes bejelentkezés nélkül is a helyszínen megtekinthető.

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2018. január 18.

Pályázat kezdő időpontja: 2018. február 2. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 19. 12:00

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

 

  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, aláírási címpéldánya.

 

  • A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.

 

  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az adós Va-Vi Táp és Termény Kft. „fa” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11120638 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. A pályázónak a 60 napos ajánlati kötöttséget a pályázatában vállalni kell.

 

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

 

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

 

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

A pályázatok értékelésére a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

 

 

Az elővásárlási joggal rendelkezőnek nem kell részt vennie az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

 

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. RÉSZLETFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

 

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

 

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

 

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

 

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

 

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. A felszámolási eljárás sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja. A szerződéskötés díja 400.000 + ÁFA, továbbá fizetendő 6.600 Ft földhivatali eljárási illeték.

 

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv.86§ (1) k. pontja vonatkozik.

 

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azt a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.