TIZOIL Kft. “f.a.” – üzletrész értékesítése – 2. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

TIZOIL Kft. “f.a.” – üzletrész értékesítése – 2. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: ; Cg: 01-09-566001) mint a TIZOIL Ingatlanforgalmi és Kezelő Kft. „f.a.” (székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38 3/14, cégjegyzékszám: 01-09-986566) Fővárosi Törvényszék 28.Fpk.4.439/2015/20. számú, a Cégközlönyben 2016.12.12. napján közzétett végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

 

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi üzletrészt.

 

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4/a) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 2. alkalommal kerül értékesítési meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosult hitelezőt.

 

Az adós társaságnak a VXH Autó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. 3. em. 14.; cg.: 01-09-974086) nevű társaságban fennálló 100%-os mértékben az adós tulajdonát képező üzletrészét.

Az üzletrész a NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága által 2016.09.13. napján lefoglalásra került.

Az üzletrész végrehajtási joggal biztosított, melynek jogosultja a NAV 2.718.349 Ft + járulékai erejéig.

 

 

Nettó irányár:                     500.000 Ft

Minimál ár:                        375.000 Ft

Bánatpénz:                             25.000 Ft

 

 

A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az eladási nettó irányár 70%-át el nem érő ajánlattétel elutasításra kerül. Tehát a minimál ár (eladási nettó irányár 70%-a) megajánlása az eredményes értékesítési eljárás feltétele.

 

Az üzletrész értékesítésére a hatályos Áfa tv. 86. §-a alkalmazandó.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

 

A vételárat az LQD Kft. „f.a.” az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

 

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2018. január 18.

Pályázat kezdő időpontja: 2018. február 5. 08:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20. 08:01

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

 

  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

 

  • A megajánlott vételárat

 

  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az LQD Kft. „f.a.” az MKB Bank Zrt. vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

 

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

 

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

 

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

 

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

 

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékesítésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 30 nap.

 

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

 

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

 

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

 

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 70%-át.

 

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

 

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

 

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

 

A pályázati dokumentáció előzetes bejelentkezést követően megtekinthető. Időpontot egyeztetni a 06-1/250-78-12-es telefonszámon vagy az e-mail címen lehetséges.

 

A felszámolónak környezeti teherről nincs információja.