T-Oriens Kft. “f.a.” – 2. pályázati felhívás – sümegi ingatlan | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

T-Oriens Kft. “f.a.” – 2. pályázati felhívás – sümegi ingatlan

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) T-ORIENS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 384262, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. 1 em. 5) Egri Törvényszék 5.Fpk.147/2020/24.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. július 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2754619

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. július 29. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15. 12 óra 00 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 125 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 106 675 000 forint. (a becsérték 85%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Ajánlati biztosíték összege: 3 965 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a T-Oriens Kft „FA” Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-98506011 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára, egyúttal ugyanebben az időpontban azt fel is kell tölteni az EÉR rendszerbe. A felszámoló a befizetést ellenőrzi. Amennyiben az ajánlati biztosíték ezen időpontig nem érkezik be a felszámolóhoz, úgy a pályázó az értékesítésben nem vehet részt, azt a felszámoló kizárja. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

INGATLAN

Sümeg belterületén lévő, 143/11. hrsz. alatti kivett ipartelep megnevezésű ingatlan.

Az ingatlan címe: 8330 Sümeg, Csörgő u. 8.

Az épületnél jellemző sajátosságok:

A meghirdetett ingatlan a település belterületén található. A közvetlen környezetében ipari telephelyek vannak. A telken álló felül építmény csarnokként funkcionál. Megközelíteni az Alkotmány utca irányából aszfalt úton, majd a Csörgő utca földútján lehet. Az ingatlanon víz és villany csatlakozási lehetőség van. A telek részben kerített, szabálytalan alakú, az épülettel nem takart részén fás szárú növények és gyomnövények vannak. Az ingatlanon található egy 2018. évben épített 965 m2 nagyságú csarnok. A felülépítmény átlagos építészeti kialakítású, korszerű acélváz szerkezetű, szendvicspanel falazatú csarnok nagy belmagassággal. A csarnokhoz eredetileg tervezett szociális épületrész kialakítása nem valósult meg. A padozat nagy terhelésű ipari beton. Fűtetlen kialakítású felülépítmény. Az ingatlan GIPE besorolású, beépíthetősége 50 %. Az ingatlanon található egy 2018. évben épített 965 m2 nagyságú csarnok. A felülépítmény átlagos építészeti kialakítású, korszerű acélváz szerkezetű, szendvicspanel falazatú csarnok nagy belmagassággal. A csarnokhoz eredetileg tervezett szociális épületrész kialakítása nem valósult meg. A padozat nagy terhelésű ipari beton. Fűtetlen kialakítású felülépítmény. Az ingatlanban az adós társaság tulajdonába tartozó vagyontárgyak, eszközök kerültek elhelyezésre. A vevő vállalja, hogy a vagyontárgyakat azok értékesítésééig, de legkésőbb a felszámolási eljárás befejezéséig díjmentesen őrzi és tárolja, valamint a felszámoló vagy a vevő részére kiadja.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelemek 2. alkalommal kerülnek értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 85%-án történő értékesítéshez.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett ipartelep

Típus: ipari ingatlan

Területe: 14 756 m²

Állapota: jó állapotú

Közművesítettség foka: közművesítetlen

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Becsérték: 125 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Sümeg

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 143/11

Ingatlan postai címe: 8330 Sümeg, Csörgő utca 8.

Területnagyság: 14 756 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Kivett ipartelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: T-ORIENS Kft. (3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 17.)

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):

– Önálló szöveges bejegyzés, kialakult a 143/6 hrsz-ú ingatlan megosztásával.

– Önálló szöveges telekegyesítés folytán területe 5.859 m2-ről 14.756 m2-re változott, beolvadt a megszűnt 143/10 hrsz-ú ingatlan.

– 150.000.000,-Ft és járulékai erejéig jelzálogjog bejegyzése a 32828/2/2019.03.28. határozatszámon. Jogosult: OTP Bank Nyrt.;

– 150.000.000.- Ft és járulékai erejéig elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására a 32828/2/2019.03.28. határozatszámon. Jogosult: OTP Bank Nyrt.;

– önálló szöveges bejegyzés raktárcsarnok épület feltűntetése a 32997/2019.04.03 határozatszámon.

– 590.907.753,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog bejegyzése a 38612/2019.10.11. határozatszámon. A Magyar Állam képviseletében bírósági és más hatósági eljárásokban eljáró NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága 5299712637 iktatószámú megkeresése alapján adók módjára behajtandó köztartozás jogcímén. Jogosult: Magyar Állam.;

– 10.953.502,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog bejegyzése a 304468/3/2021.04.23. határozatszámon. Dr. Pauer Sára Márta Végrehajtó Iroda 215.V.0284/2021/33. ügyszámú megkeresése alapján, lízing szerződés jogcímen. Jogosult: SG Eszközfinanszírozás Magyarország Rt.;

– 131.250.000,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig végrehajtási jog bejegyzése a 307390/2/2021.07.07. határozatszámon. Dr. Kozma László Végrehajtó Iroda 205.BV.005/2021/9. ügyszámú megkeresése alapján, bekapcsolódás jogcímen. Jogosult: OTP Bank Nyrt.

Ingatlan állapota: jó állapotú

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan előzetes egyeztetést követően tekinthető meg. Időpontot telefonon, illetve emailben lehet egyeztetni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A T-ORIENS Kft. f.a. törölt adószámmal rendelkezik, számla kiállítására nem jogosult.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem éri el a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a T-ORIENS Kft. „FA” Erste Bank Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-98506011 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelenrendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A szerződéskötés költsége az ingatlan vonatkozásában a vételár 1%-a, valamint a földhivatali eljárási illeték 6.600,-Ft. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A felszámolási értékesítés speciális szabályai miatt az adásvételi szerződés megkötéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

– Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

– A megajánlott vételárat

– A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolása, mely összegnek a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (4) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámolónak jelenleg elővásárlási jogosultról nincs információja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2754619/tetelek.pdf