T-Oriens Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás – Gyöngyösi ingatlan | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

T-Oriens Kft. “f.a.” – 1. pályázati felhívás – Gyöngyösi ingatlan

Pályázati Hirdetmény

Az LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.), mint a T-Oriens Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA” (1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21. I/5., Cg: 01-09-384262, adószám: 14028566-2-42) az Egri Törvényszék az 5.Fpk.147/2020/24. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. november 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy amennyiben a minimálár a becsérték alatt van, a minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2021. december 14. 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2021. december 30. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 812.000,-forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 1030002-20609577-49020023 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára, egyúttal ugyanebben az időpontban azt fel is kell tölteni az EÉR rendszerbe. A felszámoló a befizetést ellenőrzi. Amennyiben az ajánlati biztosíték ezen időpontig nem érkezik be a felszámolóhoz, úgy a pályázó az értékesítésben nem vehet részt, azt a felszámoló kizárja. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy:

3200 Gyöngyös, Karácsondi út 24., Gyöngyös belterület 2947/2. hrsz-ú kivett raktár

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke összesen: 15.400.000,-forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy minimálára összesen: 15.400.000,-forint (100%).

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: kivett raktár

Típus: kivett raktár

Területe: 2.170 m²

Állapota: átlagos

Közművesítettség foka: részközműves

Tehermentes: nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Gyöngyös

Ingatlan fekvése: belterület

Helyrajzi szám: 2947/2.

Ingatlan postai címe: 3200 Gyöngyös, Karácsondi út 24. „felülvizsgálat alatt”

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: kivett raktár

Területnagyság: 2170 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: T-ORIENS Kft. (3200 Gyöngyös, Petőfi S. utca 17.)

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):

– Önálló szöveges bejegyzés, létesült a 2947. hrsz. megosztásával.

– 42087/2019.10.11 bejegyző határozat. Végrehajtási jog 590.907.753,-Ft és járulékai erejéig. Jogosult: Magyar Állam

– 235376/2021.04.15 bejegyző határozat. Végrehajtási jog 10.953.502,-Ft és járulékai erejéig. Jogosult: SG Eszközfinanszírozás Magyarország Zrt.

Az épületnél jellemző sajátosságok:

A meghirdetett ingatlan Gyöngyös város belterületén helyezkedik el, ipari-kereskedelmi –gazdasági övezetben. Megközelíteni az M3-as autópályáról Gyöngyös irányába letérve a Karácsondi útról lehetséges. Az út burkolata aszfalt. Környezetében mezőgazdasági ingatlanok, közelebb ipari telephelyek találhatóak. A meghirdetett ingatlan három oldalról kerített, a negyedik oldalon hiányos kerítéssel rendelkezik. A telek területe enyhe lejtésű a közút irányába. A telek területén részleges közmű kiépítések vannak, de közműszolgáltatás jelenleg nincs. A telek területe 2170 m2. Szabadon álló beépítéssel 2 épületegység található rajta. Az 1.sz. létesítmény egy beton alapra épült vasvázas szín, kb. 110 m2 alapterületű. Erre merőlegesen helyezkedik el a 2.sz. épület kb. 100 m2, amely földszintes kialakítású, de tartószerkezetileg oly mértékben károsult, hogy bontásra ítélt épület. Korábban irodák és szociális helyiség lehetett kialakítva benne. Építési idejüket tekintve kb. 1970-es években épülhettek. Mivel mind két létesítmény inkább bontandó, mint gazdaságosan felújítandó épület, így a telephely telekárban kerül meghirdetésre.

Az ingatlan 2021. december 16. és december 20. napján 12-13. óra között tekinthető meg. A megtekintéssel kapcsolatban bővebb információ a felszámoló irodában kérhető telefonon vagy elektronikus levélben.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a felszámoló LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 1030002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

A szerződéskötés költsége 150.000,-Ft, valamint a földhivatali eljárási illeték 6.600,-Ft. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A felszámolási értékesítés speciális szabályai miatt az adásvételi szerződés megkötéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelenrendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

– Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

– A megajánlott vételárat – A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.

Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolása, mely összegnek a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az ingatlan értékesítésére a hatályos ÁFA tv. 86. § (1) k. pontja vonatkozik.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (4) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámolónak jelenleg elővásárlási jogosultról nincs információja.