T-ORIENS Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás – gépjármű | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

T-ORIENS Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás – gépjármű

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) T-ORIENS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 384262, székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál utca 21.. 1. em. 5.) Egri Törvényszék 5.Fpk.147/2020/24. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. március 31. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós kis értékű ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2652634

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. április 15. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 2. 12 óra 00 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 620 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 620 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 31 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a T-ORIENS Kft. f.a. Takarékbank Zrt.-nél vezetett 50453104-10010828 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „T-ORIENS Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték teljes összege az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 24 órával az előbbiekben megadott bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek.

A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek.

A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt!

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

GÉPJÁRMŰ

VOLVO V60 típusú, NZG-729 frsz-ú, YVAFW31A1D1112020 alvázszámú gépjármű.

A gépjármű üzemképtelen, elhasznált, nem indul. Futott km 269.005 (2019. 11. 14.) A motornál és a futóműnél szükségesek javítások. A 4 db felni erősen korrodált. Alváz és a küszöb sérült, a felépítményen kisebb horpadások és sérülések (fényezése indokolt) találhatóak. A Volvo Szakszervíz árajánlata alapján javítási költsége 1.300 e Ft. Műszaki vizsga érvényessége lejárt. Törzskönyvvel, forgalmi engedéllyel a felszámoló nem rendelkezik.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem 1. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Gépjármű

Típus: Jármű

Márka: Volvo

Modell: V 60

Jármű típusa: Személyautó

Gyártási idő: 2012.

Állapot: Sérült/hiányos

Üzemanyag: Dízel

Hengerűrtartalom (cm3): 1 984

Ajtók száma: 5

Ülések száma: 5

Tehermentes: nem – végrehajtási jog, jogosult NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága)

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 620 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban tekinthető meg 4561 Demecser Hunyadi út 35. szám alatt. A megtekintéssel kapcsolatban bővebb információ a felszámoló irodában kérhető telefonon vagy elektronikus levélben.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adós törölt adószámmal rendelkezik, számla kiállítására nem jogosult.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni az „T-ORIENS Kft. f.a.” TAKARÉKBANK Zrt.-nél vezetett 50453104-10010828 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlatot, nettó vételár megjelölésével.

– Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2652634/tetelek.pdf