SZS 2006 Kft „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

SZS 2006 Kft „fa” pályázati felhívása

 • Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.
 • (1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)
 • E-mail:
 • mint az SZS 2006 Kft. „fa”
 • (1117 Budapest INFOPARK, Gábor Dénes u. 2/D. 1. em.) asz.: 13736253-2-43
 • bíróság által kijelölt felszámolója
 • nyilvános pályázat útján
 • értékesíteni kívánja a társaság tulajdonát képező kis értékű tárgyi eszközöket kizárólag egyben:

2 darab bizonytalan műszaki állapotú, elavult, használt számítógép, 1 db használt és elavult laptop (melynek akkumulátorát cserélni kell), 1 darab használt digitális fényképezőgép, elavult

 

Irányár nettó:   55.000, – Ft

Bánatpénz:          1.650, – Ft

 

 

 

A pályázaton való részvétel feltétele:

 

A bánatpénzt a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára, kell megfizetni, vagy készpénzben az adós házipénztárába.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 20. 10.00 óra, helyszín: LQD Kft. székhelye: 1103 Budapest Gyömrői út 76.

Pályázat benyújtásának módja: 2 példányban lezárt, cégjelzés nélküli borítékban, borítékon a „SZS 2006 Kft „fa” – pályázat” megjelöléssel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

 

 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, aláírásicímpéldány.

 

 • A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva, Az írásos pályázat scannelt módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.

 

 • Bánatpénz megfizetésének igazolása

 

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, azaz elektronikusan nem csatolták az abban megjelölt dokumentumokat továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az eszközök értékesítésére az ÁFA tv.142.§-a vonatkozik.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

Vételár megfizetésének módja, határideje

A vételárat a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötéssel egy időben kell megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba adás feltétele a szerződés kötéssel egy időben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.