Szegedi Kossuth Nyomda” Nyomdaipari Kft. “v.r.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Szegedi Kossuth Nyomda” Nyomdaipari Kft. “v.r.” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) “Szegedi Kossuth Nyomda” Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság “v.r.” (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 55., cégjegyzékszám: 01-09-738026, adószám: 11424286-2-42) Fővárosi Törvényszék 3.Vpk.96/2020/5. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. január 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2021. február 05. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2021. február 22. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig, közleményben megjelölve: „Szegedi Kossuth Nyomda” Kft. v.r. ajánlati biztosíték.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Ingatlanok részletezése:

Cím, elhelyezkedés: Szeged I.ker. belterület (Tiszapart üdülőtelep), 2289/75/A. hrsz.-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: üdülőépület

 • Területe: 42 m2
 • Tulajdoni jellege: társasági
 • Fekvése: belterület
 • Megközelíthetősége: aszfalt burkolatú úton
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések: nem tartalmaz bejegyzést
 • széljegy: nincs

A felépítményhez nem tartozik telekterület, alatta fém szerkezetű, ideiglenes jellegű, mobil kerítéssel bekerített, simított beton padozatú földterület van.

Vasbeton lábakon álló, acél tartószerkezetű, 2 db egyeneskarú, fa járólapos, fémszerkezetű külső lépcsőn megközelíthető, függőfolyosóról és fedett közlekedőről nyíló, 2 db, Tiszára tájolt öltöző, és 2 db, körtöltésre néző pihenőt tartalmazó, 36 m2-es hasznos alapterületű felépítmény a 1970-es évek második felében épült.

Nyílászárói szimpla üvegezésű, fa keretbe rögzítettek, a homlokzatok és a belső falfelületek festettek. Fűtéssel, víz-és melegvízellátással, szennyvízelvezetéssel nem rendelkezik.

 • Becsérték: 2.240.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 112.000 Ft
 • Minimálár (a becsérték 100 %-a): 2.240.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A vagyonrendező a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdése vonatkozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlan előzetes bejelentkezést követően megtekinthető.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok előzetes egyeztetést követően megtekinthetők, időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon, vagy az email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni, közleményben megjelölve: Szegedi Kossuth Nyomda Kft. „v.r.” vételár.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a vagyonrendező által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A vagyonrendezés elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A vagyonrendezési eljárás speciális szabályaira tekintettel az adásvételi szerződést a vagyonrendező által megbízott ügyvéd készíti és ellenjegyzi. A szerződéskötés költsége 60.000 Ft + Áfa, a földhivatali eljárási illeték 6.600,- Ft/helyrajzi szám, mely költségek viselésére a vevő kötelezett.

A vagyonrendezőnek az ingatlanokkal kapcsolatos környezeti teherről nincs információja.