Senta – Intentio Kft. „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Senta – Intentio Kft. „fa” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)

E-mail:

mint a Senta – Intentio Kft. „fa”

( 1052 Budapest, Semmelweis utca 9. 1. em. 4/A.) asz.: 23489392-1-41

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság tulajdonát képező ingatlanokat:

Siófok belterületén lévő 6612/A/2 hrsz-ú. 214,1 m2 alapterületű üzletet, amely természetben: Siófok, Fő utca 47-53. sz. alatti ingatlan található. 1/2-d tulajdoni hányadát. Az ingatlan sík területen helyezkedik el a Fő tér közelében, a Fő utcában. Az ingatlan 1974-ben épült. Jelenleg papír- írószer-nyomtatvány üzletként van hasznosítva. Földszintes épület, részlegesen felújított, de további felújítást igényel. Az épület jelenlegi állapotában, a raktárban és az eladótérben mennyezeti beázások, vakolat lehullások és főszerkezeti ázások jelentkeznek. Az épület kelet-nyugati irányban húzódik, délről van a főbejárata. Az épület előtt parkolók vannak kialakítva, melyek térbeton elemekkel burkoltak. A szomszédos épületek lakóingatlanok, kereskedelmi egységek, ill. intézmények. Az ingatlan jelenleg határozott időre bérbe van adva.

Elektromos ellátás: A hálózatra rácsatlakozott

Gáz ellátás: A hálózatra rácsatlakozott

Vízellátás: A városi hálózatra rácsatlakozott

Fűtés: Gáz, radiátoros hő leadókkal

Szennyvíz: a település csatorna hálózatába kerül elvezetésre

Telefon: Van

Risztórendszer: Jelenleg nincs. Portaszolgálat van.

Eladási nettó irányár: 28.400.000,- Ft

Bánatpénz:                     1.052.000,- Ft 

Siófok belterületén lévő 6612/A/5 hrsz-ú. 69,1 m2 területű iroda megnevezésű, természetben Siófok, Fő utca 47-53. sz. alatti ingatlanának 1/2-d tulajdoni hányadát. Az ingatlan sík területen helyezkedik el, a Fő tér közelében, a Fő utcában található. Az ingatlan 1974-ben épült. Az eladó ingatlant jelenleg részben irodaként részben raktárként használják. Az ingatlan bérleti joggal terhelt. Az ingatlan egy földszint + emelet kialakítású korábbi irodaház és üzletház emeleti részén található, a jelenlegi földszinti bérlő födém áttörés útján hasznosítja az ingatlant. Az ingatlan részlegesen felújított, de további felújítást igényel. Az épület kelet-nyugati irányban húzódik, délről van a főbejárata. Az épület előtt parkolók vannak kialakítva, melyek térbeton elemekkel burkoltak. A szomszédos épületek lakóingatlanok, kereskedelmi egységek, ill. intézmények.

Vízellátás: A városi hálózatra rácsatlakozott

Szennyvíz: a település csatorna hálózatába kerül elvezetésre

Elektromos ellátás: A hálózatra rácsatlakozott

Gázellátás: A városi hálózatra rácsatlakozott

Fűtés: Az egyik felében kiépült, ezt a földszinten lévő üzlet, a jelenlegi bérlő biztosítja.

Telefon: Nincs

Risztórendszer: Egyik felében kiépített. 

Eladási nettó irányár: 7.900.000,- Ft

Bánatpénz:                       395.000,- Ft

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Az ingatlan(ok) személyesen, 2016. április 7. napján 10:00-11:00 között tekinthetőek meg.

A pályázat adatai:

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2016. március 10.

Pályázat kezdő időpontja: 2016. március 28. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 12. 8:01

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P347826; https://eer.gov.hu/palyazat/P347833

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva, Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a felszámoló LQD Kft MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023, számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. A pályázónak a 60 napos ajánlati kötöttséget a pályázatában vállalni kell.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. Részletfizetésre nincs lehetőség.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, azaz elektronikusan nem csatolták az abban megjelölt dokumentumokat továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. A felszámolási eljárás sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja. A szerződéskötés díja a vételár 1% -a + ÁFA, továbbá fizetendő 6.600 Ft földhivatali eljárási illeték.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv.86§ (1) k. pontja vonatkozik.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.