Roma Szakmunkás Egyesület „va” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Roma Szakmunkás Egyesület „va” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001

E-mail cím:

mint a Roma Szakmunkás Egyesület  „VA”

(7838 Besence, Fő utca 40.)

bíróság által kijelölt végelszámolója

nyilvános pályázat útján,

értékesíti a társaság alábbi ingatlanát 

I. Ingatlan 

A Gilvánfa, 52/15. hrsz. alatt található, 1/1. tulajdoni arányú, belterületi ingatlan. Megnevezése: „lakóház, udvar”, területe 1268 m2, mely kiépített úton megközelíthető. A telken 4×6 méter alapterületű, vályog falazatú épület található, mely szilárd alapzattal rendelkezik. Az ingatlan elektromos árammal és vízi közművel ellátott.

  • Irányár: 200.000.-Ft
  • Ajánlati biztosíték: 10.000.- Ft

Forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA tv. 142. §. az irányadó. 

II.  A pályázaton való részvétel feltétele: 

A vételárat a végelszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni. Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat az ajánlati kötöttség idején belül kell megfizetni. Az ingatlan a helyszínen, előzetesen egyeztetett időpontban – minden szerdán 10.00 és 12.00 óra között megtekinthető.

A pályázatokat 2015. augusztus 07. – 2015. augusztus 25. 12 óráig lehet benyújtani a pályázó nevére való utalás nélkül, – kettő példányban, zárt borítékban „Roma Szakmunkás Egyesület „v.a.” ingatlanára” felirattal, a kiíró 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7. szám alatt levő alirodájába címezve. A pályázatok átvételéről a végelszámoló igazolást ad ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a végelszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti. A pályázatok 3 tagú pályázatbontó bizottság előtt kerülnek felbontásra a pályázati határidőt követő 15 napon belül. A pályázatbontásról jegyzőkönyv készül.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a pályázókat a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Szerződést követő 8 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni. A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. Jelen pályázati felhívás a végelszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A végelszámoló a pályázati kiírást bármikor indokolási kötöttség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Amennyiben több megfelelő, azonos értékű vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melynek időpontjáról az érdekelt pályázókat értesíti.

Az ártárgyaláson résztvevőknek a megajánlott többlet vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása előtt a jelenlevő közjegyzőnek. A résztvevők csak az igazolt fedezetig árverezhetnek. A pályázat kiírója felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmet, hogy e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a végelszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat – szándéknyilatkozat formájában – a pályázat benyújtási határidejéig írásban jelentsék be.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó a végelszámolás alatt álló társasággal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyonelemért a végelszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti vagy egyéb terhet is a vevő viseli.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Eszenyi Attila végelszámolóbiztostól kérhető az e-mail címen vagy a 06 (30) 9686-963-as telefonszámon.