Pécsi Zelma Kft „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Pécsi Zelma Kft „fa” pályázati felhívása

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) Pécsi Zelma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-972948, székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) Fővárosi Törvényszék 31.Fpk.01-13-003758/22. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. június 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. július 08. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. július 25. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingatlan(ok):

A pécsi 37685/11 hrsz-ú ingatlan a valóságban Pécs, Kénes úton található kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, bányatelek, 1611 m2 alapterületű ingatlan. Gépjárművel és gyalog is szilárd úton jól megközelíthető. Az ingatlanon építményt elhelyezni az ágazati jogszabályok szerint lehet. A telek kerítetlen, elhanyagolt, az ingatlan a Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjének 11-11/1016-2/2016 számú határozata alapján környezeti teherrel nem terhelt, azon ismeretlen elkövetők által odahordott építési és háztartási hulladék található.

 

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 • 5714/1969 10. 29. számú határozat a Pécsi Kokszművek (7660 Pécs, Mohácsi u. 107.) javára bányaszolgalmi jog gázvezeték fektetésére és karbantartására.
 • 33371/1989.01.20. számú határozat a Pécsi Vízmű Vállalat (7634 Pécs, Nyugati u. 8.) javára vízvezetési szolgalmi jog.
 • 34580/2011.03.08. számú határozat, végrehajtási jog 945.523 Ft és járulékai erejéig. Jogosult, Nagykozár Község Önkormányzata. (7741 Nagykozár, Kossuth u. 32.)
 • 39624/2011.05.31. számú határozat, végrehajtási jog 5.405.160 Ft és járulékai erejéig. Jogosult, Nemzeti Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
 • 45291/2012.07.06. számú határozat, végrehajtási jog 371.440 Ft és járulékai erejéig. Jogosult, Nemzeti Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
 • 45294/2012.07.09. számú határozat, végrehajtási jog 45.062.157 Ft és járulékai erejéig. Jogosult, Nemzeti Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)

 

 • A pályázatban szereplő ingatlan(ok) irányára összesen: 400 000 forint.
 • Ajánlati biztosíték összege:                                                 20 000 forint.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgy személyesen a helyszínen 2016. július 19. 8.00-10.00. óra között megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.