Netvárium.hu Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Netvárium.hu Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) Netvárium.hu   Kft. „f.a.” (székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 7-9., cégjegyzékszám: 01-09-197590, adószám: 25063334-1-41) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.224/2019/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. november 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:            2021. december 03. 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                     2021. december 20. 12 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak a becsértékre számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára.

A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Az ingatlan adatai:

Cím, elhelyezkedés: Budapest belterület 41717/92. hrsz, az ingatlan természetben 1103 Budapest, X. kerület, Cserkesz utca 52/B.sz. szám alatt található.

Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: lakóház-udvar

Telek mérete: 218m2. A felépítmény alapterülete 116m2.+ 5m2 terasz alapterülettel.

Az ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban a Netvárium.hu Kft.

A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzések találhatók:

– Jelzálogjog 15 millió Ft és járulékai erejéig a Boldva és vidéke Takarékszövetkezet javára

– Végrehajtási jog 1.493.19 millió Ft és járulékai erejéig a NAV javára

– Végrehajtási jog 733.600 Ft és járulékai erejéig a NAV javára

– Jelzálogjog 25 millió Ft és járulékai erejéig a Boldva és vidéke Takarékszövetkezet javára

Széljegy: nincs

Földszint és pinceszintes épület, mely 1949-ben épült. A szomszédos épületekhez zártsorúan csatlakozik. Részleges felújítása 10 éven túl lehetett, de a helyszíni szemlén tapasztaltak alapján további felújítás, korszerűsítést igényel. Falazata tégla, födémszerkezete fa, nyílászárói fa hagyományos sík üveggel. Tetőszerkezete fa, cserépfedéssel. Homlokzata vakolt. A belső burkolatok falfelületek szintén felújítást igényelnek.

A lakóház fűtését korábban gázkazán biztosította, valamint radiátoros hőleadók vannak kiépítve. Jelenleg nincs fűtés az épületben. A szolgáltató a gázmérőt leszerelte, gáz csonk van kiépítve.

Elektromos áram szintén nincs az épületben, mivel a szolgáltató megszüntette a szolgáltatást.

Vízellátás a városi hálózatról biztosított. A szennyvízhálózat bekötésre került, de dugulás miatt nem üzemképes az épületben. Melegvíz ellátás nincs az épületben. Jelenleg a lakhatási feltételeket nem elégíti ki, korszerűsíteni és felújítani szükséges.

  • Becsérték: 44.900.000 Ft
  • Ajánlati biztosíték összege: 1.547.000 Ft
  • Minimálár (becsérték 100 %-a): 44.900.000 Ft

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján a felszámoló nyilatkozik, hogy ez a vagyonelem második alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Továbbá nyilatkozik arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a hitelező(k) értesítése megtörtént.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdése vonatkozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Időpontot egyeztetni az email címen, vagy a 06-1/250-7812-es telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 A pályázatbontási jegyzőkönyv felvételétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül becsatolásra, abban az esetben a pályázat eredménytelen.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámolási eljárás speciális szabályai miatt az adásvételi szerződést a felszámoló által megbízott ügyvéd készíti és ellenjegyzi. A szerződéskötés költsége 250.000 Ft + áfa, mely a Vevőt terheli, valamint a 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket is Vevő fizeti meg.

A felszámolónak nincs tudomása környezeti teherről.