Lakásértékesítő Kft. “fa” ötödszöri pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Lakásértékesítő Kft. “fa” ötödszöri pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)

E-mail:

mint a Lakásértékesítő Kft. „fa”

( 1153 Budapest, Bethlen Gábor u. 83.) asz.: 12999471-2-42 

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság tulajdonát képező ingatlanokat:

I. Nagykőrös belterületén lévő 2690/1. hrsz. 503 m2 területű, természetben 2750 Nagykőrös, Galóczy Károly utca 1. sz. alatti ingatlant. Az ingatlanon 107 m2 nettó alapterületű ház található. A házat a 30 években építhették a 80-as években felújították. Lelakott, elhasználódott. Sík, szabályos alakzatú telek. A telekhatárok kerítettek, az utcafront felől beton alapon fa betétes elemekkel került kivitelezésre, a többi oldalon drótfonatos, valamint falazott kerítés épült. A teleknek nincs parkosítása, közmű mind megtalálható, de használatban a gáz nincs.

Elektromos ellátás: A hálózatra rácsatlakozott.

Gáz ellátás: A hálózatra rácsatlakozott.

Vízellátás: A hálózatra rácsatlakozott.

Szennyvíz: A hálózatra rácsatlakozott.

Fűtés: A központi gáz kiépített, de használaton kívül van, vaskályhával fűtenek.

Melegvíz ellátás: Elektromos bojler. Egyik kiégett.

Irányár:             1.800.000,- Ft

Bánatpénz:           90.000,- Ft 

A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzések találhatóak:

A tulajdoni lap III. részén:

Végrehajtási jog: 2.461 345 Ft + járulékai erejéig          jogosult: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság

Széljegy: nincs 

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása. 

II. Zsámbok belterületén lévő 163. hrsz. 1010 m2 területű, természetben 2116 Zsámbok, Turai út 60. sz. alatti, beépítetlen területet. Sík, szabályos alakzatú telek. A telekhatárok kerítettek, az utcafront felől beton alapon fa betétes elemekkel került kivitelezésre, a többi oldalon drótfonatos kerítés épült. A telek családi házas beépítésre alkalmas terület. 

Elektromos ellátás: A település hálózatra csatlakoztathatók, az utcában kiépített.

Gáz ellátás: A település hálózatra csatlakoztathatók, az utcában kiépített.

Vízellátás: Hálózatra rácsatlakozott.

Szennyvíz: Csatornahálózat a telek előtt húzódik.

Irányár:        800.000,- Ft 

Bánatpénz:     40.000,- Ft 

A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzések találhatóak:

A tulajdoni lap III. részén:

Gázvezetési szolgalmi jog: TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. javára.

Végrehajtási jog: 2.461 345 Ft + járulékai erejéig          jogosult: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság

Széljegy: nincs

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Az ingatlan(ok) személyesen, előzetes bejelentkezést követően megtekinthetőek. Időpontot egyeztetés a 06-1/250-78-12-es telefonszámon vagy az e-mail címen lehetséges.

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2015. december 31.

Pályázat kezdő időpontja: 2016. január 18. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 2. 8:01

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/ 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

 

  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

 

  • A megajánlott vételárat

 

  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.