Lakásértékesítő Kft. “fa” hetedszeri pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Lakásértékesítő Kft. “fa” hetedszeri pályázati felhívása

  Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)

E-mail:

          mint az Lakásértékesítő Kft. „fa”

      (1153 Budapest, Bethlen G. u. 83.) asz.: 12999471-2-42

   bíróság által kijelölt felszámolója

     nyilvános pályázat útján

         értékesíteni kívánja a társaság tulajdonát képező ingatlanokat:

Nagykőrös belterületén lévő 2690/1. hrsz. 503 m2 területű, természetben 2750 Nagykőrös, Galóczy Károly utca 1. sz. alatti ingatlant. Sík, szabályos alakzatú telek. A telekhatárok kerítettek, az utcafront felől beton alapon fa betétes elemekkel került kivitelezésre, a többi oldalon drótfonatos, valamint falazott kerítés épült. A teleknek nincs parkosítása, közmű mind megtalálható, de használatban a gáz nincs.

Elektromos ellátás: A hálózatra rácsatlakozott.

Gáz ellátás: A hálózatra rácsatlakozott.

Vízellátás: A hálózatra rácsatlakozott.

Szennyvíz: A hálózatra rácsatlakozott.

Fűtés: A központi gáz kiépített, de használaton kívül van, vaskályhával fűtenek.

Melegvíz ellátás: Elektromos bojler. Egyik kiégett.

Irányár:          1.800.000,- Ft

Bánatpénz:           90.000,- Ft 

Zsámbok belterületén lévő 163. hrsz. 1010 m2 területű, természetben 2116 Zsámbok, Turai út 60. sz. alatti, beépítetlen területet. Sík, szabályos alakzatú telek. A telekhatárok kerítettek, az utcafront felől beton alapon fa betétes elemekkel került kivitelezésre, a többi oldalon drótfonatos kerítés épült. A telek családi házas beépítésre alkalmas terület. 

Elektromos ellátás: A település hálózatra csatlakoztathatók, az utcában kiépített.

Gáz ellátás: A település hálózatra csatlakoztathatók, az utcában kiépített.

Vízellátás: Hálózatra rácsatlakozott.

Szennyvíz: Csatornahálózat a telek előtt húzódik.

Irányár:             800.000, – Ft

Bánatpénz:          40.000, – Ft

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása. 

A pályázaton való részvétel feltétele:

A bánatpénzt a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára, kell megfizetni.

A fizetési határidő az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

A pályázat adatai:

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2016. május 17.

Pályázat kezdő időpontja: 2016. június 04. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 19. 8:01

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P413107; https://eer.gov.hu/palyazat/P413114

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, aláírásicímpéldány.
  • A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva, Az írásos pályázat scannelt módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, azaz elektronikusan nem csatolták az abban megjelölt dokumentumokat továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. A felszámolási eljárás sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja. A szerződéskötés díja 50.000 + ÁFA, továbbá fizetendő 6.600 Ft földhivatali eljárási illeték.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv.86§ (1) k. pontja vonatkozik.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

Vételár megfizetésének módja, határideje

A vételárat a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. 

A szerződéskötés határideje:

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. RÉSZLETFIZETÉSRE NINCS LEHETŐSÉG!

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.