Kresz és Társa Kft. „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Kresz és Társa Kft. „fa” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)

E-mail:

mint a Kresz és Társa Kft. „fa”

(8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 12. Cg. 14-09-001446

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság alábbi vagyonelemeit:

 

  1. Követelések

Corso Invest Kapvar Kft-vel szemben támasztott          6.410.520,-Ft

Puma Hungária Kft-vel szemben támasztott                 12.700.000,- Ft

BFC Siófok Kft Kft-vel szemben támasztott                 63.000.000,- Ft

kifejezetten bizonytalan követelések

Irányár:              671.000,- Ft

Bánatpénz:           33.500,- Ft

A pályázatokat írásban személyesen vagy postai úton zárt borítékban, a felszámoló cég címére kell benyújtani (Postacím: LQD Kft 1725 Budapest, Pf. 191., Cím: 1201 Budapest, Vágóhíd u. 65.).

A pályázaton való részvétel feltétele az előírt bánatpénznek a befizetése az adós Kresz és Társa Kft. F.A. MAGNET Banknál vezetett 16200182-11524379-00000000 számú bankszámlájára a benyújtásra nyitva álló határidőben.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük elhelyezni, a belső borítékon kérjük feltüntetni: Kresz és Társa Kft.„fa” pályázat.

A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámolóbiztos elismervényt állít ki, a postai úton érkezetteket iktatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, adatait, az azokat alátámasztó dokumentumokat (társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy érkeztetett társasági szerződés a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit, a fizetés módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított 60 nap. A pályázat befogadása a felszámolóbiztos részéről nem jelent szerződéskötési kötelezettséget. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatához csatolja kitöltve a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető „Pályázói nyilatkozatot”.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. december 8. 

A pályázatok bontása a fenti benyújtási határidőt követő 15 napon belül, melynek eredményéről az érdekeltek további 15 napon belül értesítést kapnak. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 napon belül megkötjük, a vételárat átutalással 30 napon belül kell megfizetni. A bánatpénz – mely az ajánlattévő javára nem kamatozik – a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó megtekintett állapotban veszi meg.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A tulajdonba és birtokba adás feltétele a teljes vételár megfizetése. A pályázó a vételár megfizetésének napjától számított 15 napon belül a vagyontárgyat köteles birtokba venni és elszállítani. A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni, amennyiben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség. A pályázattal kapcsolatos dokumentációk bejelentkezést követően 2014. december 3. 09.00-10.00 óra között az LQD Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 76. szám alatti irodájában megtekinthetőek.