Kresz és Társa Kft. „FA” másodszori pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Kresz és Társa Kft. „FA” másodszori pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)

E-mail:

mint a Kresz és Társa Kft. „fa”

(8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 12. Cg. 14-09-001446

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság alábbi vagyonelemeit:

 

  1. Követelések

Corso Invest Kapvar Kft-vel szemben támasztott          6.410.520,-Ft

Puma Hungária Kft-vel szemben támasztott                 12.700.000,- Ft

BFC Siófok Kft Kft-vel szemben támasztott                 63.000.000,- Ft

kifejezetten bizonytalan követelések

Irányár:           5.760.000,- Ft

Bánatpénz:         170.000,- Ft

A pályázatokat írásban személyesen vagy postai úton zárt borítékban, a felszámoló cég címére kell benyújtani (Postacím: LQD Kft 1725 Budapest, Pf. 191., Cím: 1201 Budapest, Vágóhíd u. 65.).

A pályázaton való részvétel feltétele az előírt bánatpénznek a befizetése az adós Kresz és Társa Kft. F.A. MAGNET Banknál vezetett 16200182-11524379-00000000 számú bankszámlájára a benyújtásra nyitva álló határidőben.

A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük elhelyezni, a belső borítékon kérjük feltüntetni: Kresz és Társa Kft.„fa” pályázat.

A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámolóbiztos elismervényt állít ki, a postai úton érkezetteket iktatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, adatait, az azokat alátámasztó dokumentumokat (társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy érkeztetett társasági szerződés és aláírási címpéldány), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit, a fizetés módját, határidejét, a bánatpénz megfizetésének igazolását, az ajánlat tartásának határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított 60 nap.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 24. 

A pályázatok bontása közjegyző jelenlétében történik a fenti benyújtási határidőt követő 8 napon belül, melynek eredményéről az érdekeltek további 8 napon belül értesítést kapnak. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötjük, a vételárat átutalással 30 napon belül kell megfizetni a Kresz és Társa Kft. „F.A.” MAGNET Banknál vezetett 16200182-11524379-00000000 számú bankszámlájára. A bánatpénz – mely az ajánlattévő javára nem kamatozik – a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautaljuk.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba adás feltétele.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség. A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás kérhető Muth Ferenctől a 06-1-250-7812-es telefonszámon. A pályázattal kapcsolatos dokumentációk megtekinthetők az LQD Kft. 1201 Budapest Vágóhíd utca 65. szám alatti irodájában.