KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. “v.r.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. “v.r.” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) KÖRTÉS LAKÓPARK Ingatlanfejlesztő Kft. „v.r.” (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D.  8./32., cégjegyzékszám: 01-09-689084, adószám: 12494127-2-41)Fővárosi Törvényszék 36.Vpk.75/2019/4. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2019. november 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós 6 db kivett út ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2019. december 6. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2019. december 23. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Ingatlanok részletezése:

Cím, elhelyezkedés: Páty belterület 691/115, 691/135, 691/138, 691/141 hrsz.-ú (természetben Árpád utca); 691/151 hrsz.-ú (természetben Ady Endre utca), valamint a 691/155 hrsz.-ú (természetben Benedek Elek utca) ingatlanok.

Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett út

Az ingatlanok 1/2 tulajdoni hányadában tulajdonos a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft.

Páty belterület 691/115 hrsz.:

 • 1524 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 762 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • Bányaszolgalmi jog bejegyzés elutasítása Zsámbékgáz gázvezeték Építtető és Vagyonkezelő Rt.
 • Vezetékjog 231 m2 területre az ELMŰ Hálózati Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/135 hrsz.:

 • 224 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 112 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db újraosztási bejegyzés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • Bányaszolgalmi jog bejegyzés elutasítása Zsámbékgáz gázvezeték Építtető és Vagyonkezelő Rt.
 • Vezetékjog 26 m2 területre az ELMŰ Hálózati Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/138 hrsz.:

 • 224 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 112 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db újraosztási bejegyzés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • Bányaszolgalmi jog bejegyzés elutasítása Zsámbékgáz gázvezeték Építtető és Vagyonkezelő Rt.
 • Vezetékjog 26 m2 területre az ELMŰ Hálózati Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/141 hrsz.:

 • 220 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 110 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db újraosztási bejegyzés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • Bányaszolgalmi jog bejegyzés elutasítása Zsámbékgáz gázvezeték Építtető és Vagyonkezelő Rt.
 • Vezetékjog 27 m2 területre az ELMŰ Hálózati Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/151 hrsz.:

 • 391 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 196 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db telekhatár rendezés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • Vezetékjog 85 m2 területre a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. javára
 • széljegy: nincs

Páty belterület 691/155 hrsz.:

 • 376 m2 (a KÖRTÉS LAKÓPARK Kft. tulajdona: 188 m2)
 • fennmaradó 1/2 tulajdoni hányadban Páty Község Önkormányzata tulajdonos
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:
 • 1 db megosztási bejegyzés
 • 1 db telekhatár rendezés
 • 1 db házszám kiigazítás
 • Önálló szöveges bejegyzés megosztáshoz
 • széljegy: nincs

Az 1/2 tulajdoni hányadrész az osztatlan közös tulajdonból kb. 1480 m2 aszfaltozott utat és földterületet tartalmaz.

A 6 db ingatlanrész kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

 • Becsérték: 1.360.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 68.000 Ft
 • Minimálár (a becsérték 100 %-a): 1.360.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem első értékesítésére kerül sor.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A vagyonrendező a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdése vonatkozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlanok bármikor megtekinthetők, tekintettel arra, hogy használatban lévő közutak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok előzetes egyeztetést követően megtekinthetők, időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon, vagy az email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága. A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a vagyonrendező által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A vagyonrendezés elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A szerződéskötés költsége 60.000 Ft + Áfa, a földhivatali eljárási illeték 6.600,- Ft/helyrajzi szám. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A vagyonrendezés speciális értékesítési szabályaira tekintettel a vagyonrendező által meghatározott ügyvédi iroda készíti az adásvételi szerződést.

A vagyonrendezőnek az ingatlanokkal kapcsolatos környezeti teherről nincs információja.