Kő Piramis Kft. “f.a.” – 2. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Kő Piramis Kft. “f.a.” – 2. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: ; Cg: 01-09-566001) mint a KŐ PIRAMIS Építőipari Beruházó és Kivitelező Kft. „f.a.” (5000 Szolnok, Konstantin út 44.; cégjegyzékszáma: 16 09 007017) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.16-12-000543/18. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi ingatlant:

 

Szolnok belterület 1243/A/11. hrsz.-ú, természetben Szolnok, Sajtó u. 7. padlástér 11. sz. alatt található „lakás” megnevezésű ingatlant. Az ingatlan alapterülete 55,41 m2.. A lakás egy 11 lakásos, liftes társasház tetőterében helyezkedik el. A lakás készültségi foka 80-85%-ra tehető. Az ablakok tetőtéri jellegűek, a beltéri ajtók eltávolítva. Világító alkalmatosságok leszerelve, kapcsolók eltávolítva. Kazán és radiátortok eltávolítva, hűtőegység kiszerelve. A lakás teljes belső szerelvényezést és felújítást igényel.

 

Elektromos ellátás: A hálózatra rácsatlakozott

Gáz ellátás: A városi hálózatra rácsatlakozott

Vízellátás: A városi hálózatra rácsatlakozott

Fűtés: Gázkazán biztosítja

Szennyvíz: A városi hálózatra rácsatlakozott

 

Nettó irányár:                    8.250.000 Ft

Bánatpénz:                            412.500 Ft

 

A tulajdoni lap III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

  • Végrehajtási jog 9.056.307 Ft adótartozás + járulékai erejéig, egyetemleges terheléssel a 1243/A/10. hrsz.-ú ingatlannal, jogosult: NAV
  • Jelzálogjog 10.000.000 Ft + okirat szerinti járulékai erejéig, adós: Front B Bt., jogosult: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet
  • Végrehajtási jog 20.585.590 Ft adótartozás + járulékai erejéig, jogosult: NAV
  • Végrehajtási jog 605.571 Ft főkövetelés + járulékai erejéig, jogosult: MARCHIOL Kft.
  • Végrehajtási jog 2.437.990 Ft főkövetelés + járulékai erejéig, azonos ranghelyen a III/5. z. bejegyzéssel, jogosult: Szolnok Mixer Transzportbetongyártó Kft.

 

 

A pályázaton való részvétel feltétele

 

A vételárat a Kő Piramis Kft. „f.a.” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11141761-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Az ingatlan személyesen előzetes bejelentkezést követően 2017. július 6-án 10:00-12:00 között tekinthető meg.

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2017. június 15.

Pályázat kezdő időpontja: 2017. július 3. 12:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 18. 12:01

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Kő Piramis Kft. „f.a.”v Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11141761-00000000 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékesítésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 30 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. Részletfizetésre lehetőség nincs.

 

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A szerződéskötés költsége 70.000 Ft + Áfa, a földhivatali eljárási illeték 6.600,- Ft/helyrajzi szám. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A felszámolás speciális értékesítési szabályaira tekintettel kizárólag a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készítheti az adásvételi szerződést.

A felszámolónak az ingatlanokkal kapcsolatos környezeti teherről nincs információja.