KŐ PIRAMIS Építőipari Beruházó és Kivitelező Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

KŐ PIRAMIS Építőipari Beruházó és Kivitelező Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: ; Cg: 01-09-566001) mint a KŐ PIRAMIS Építőipari Beruházó és Kivitelező Kft. „f.a.” (5000 Szolnok, Konstantin út 44.; cégjegyzékszáma: 16 09 007017) Szolnoki Törvényszék 10.Fpk.16-12-000543/18. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat 

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:

 

Szolnok belterületén lévő 1243/A/19 hrsz-ú (Szolnok, Sajtó u. 7. földszint 19.) 15 m2 „garázs” megnevezésű ingatlant, valamint ugyanott a 1243/A/20 hrsz-ú (Szolnok, Sajtó u. 7. földszint 20.) 16 m2 területű „garázs” megnevezésű ingatlant.

A Szolnok város belterületén elhelyezkedő ingatlanok aszfalt burkolatú úton, egy társasház földszinti utcafrontjáról közelíthetők meg.

A 2 db gépkocsi tároló egyenként HÖRMANN típusú billenő fehér színű, szigetelés nélküli fémlemez ajtókkal rendelkezik. 2009-ben építették 100%-os készültségi fokkal bírnak. Felmenő falazata ALTEK típusú 38-as tégla szigeteléssel rendelkezik.

 

Fűtésrendszer és szerelőakna nincs kiépítve. Elektromos energia közművel rendelkeznek.

Az ingatlanokat jogcím nélkül használják, az ingatlanba bejutást nem biztosították, per van folyamatban a birtokbavétellel kapcsolatban.

A felszámoló az ingatlant birtokba adni nem tudja, így azt a vevőnek kell megoldhatóvá tenni megvétel esetén.

 • Nettó irányár:                    3.300.000 Ft
 • Bánatpénz:                            165.000 Ft

 

A két ingatlan kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

 

A tulajdoni lap III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

1243/A/19. hrsz-ú ingatlan:

 • jelzálogjog 10.000.000 Ft és az okirat szerinti járulékai erejéig, jogosult: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (törzsszám: 10045916)
 • végrehajtási jog 605.571 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Marchiol Kft. (törzsszám: 12463480)
 • végrehajtási jog 2.437.990 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Szolnok-Mixer Transzportbetongyártó Kft. (törzsszám: 11507240)

 

1243/A/20. hrsz-ú ingatlan:

 • jelzálogjog 10.000.000 Ft és az okirat szerinti járulékai erejéig, jogosult: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (törzsszám: 10045916)
 • végrehajtási jog 605.571 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Marchiol Kft. (törzsszám: 12463480)
 • végrehajtási jog 2.437.990 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: Szolnok-Mixer Transzportbetongyártó Kft. (törzsszám: 11507240)

 

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat az LQD Kft. „f.a.” az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Az ingatlan személyesen, előzetes bejelentkezést követően 2017. március 2-án 10:00-12:00 között kizárólag kívülről tekinthető meg az ingatlan címén, tekintettel arra, hogy a felszámoló nincs birtokon belül.

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2017. február 9.

Pályázat kezdő időpontja: 2017. február 27. 12:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 14. 12:01

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az LQD Kft. „f.a.” az MKB Bank Zrt. vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékesítésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 30 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 70%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A szerződéskötés költsége 60.000 Ft + Áfa, a földhivatali eljárási illeték 6.600,- Ft/helyrajzi szám. Ezen költségek fizetésére a vevő a kötelezett. A felszámolás speciális értékesítési szabályaira tekintettel kizárólag a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készítheti az adásvételi szerződést.

A felszámolónak az ingatlanokkal kapcsolatos környezeti teherről nincs információja.