KKM 2004 Kft. „f.a.” – 5. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

KKM 2004 Kft. „f.a.” – 5. pályázati felhívás

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: , Cg: 01-09-566001) mint a KKM 2004 Kft. „fa” (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2. Cg. 01-09-917432, asz:12860849-2-41) Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.01-14-008610/8. számú végzése által kijelölt felszámolója

 

 

nyilvános pályázat

 

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező:

 

Torony belterületén lévő 679. hrsz 2912 m2 területű kivett közforgalom elől el nem zárt magánút (Orgona u.),

Torony belterületén lévő 688. hrsz 2644 m2 területű kivett közforgalom elől el nem zárt magánút (Jácint út),

Torony belterületén lévő 696. hrsz 3226 m2 területű kivett közforgalom elől el nem zárt magánút (Hóvirág u.),

Torony belterületén lévő 717. hrsz 3291 m2 területű kivett közforgalom elől el nem zárt magánút (Ibolya u.),

Torony belterületén lévő 736. hrsz 3131 m2 területű kivett közforgalom elől el nem zárt magánút (Tulipán út),

Torony belterületén lévő 742. hrsz 2178 m2 területű kivett közforgalom elől el nem zárt magánút (Viola út),

Torony belterületén lévő 752. hrsz 1.2782 m2 területű kivett közforgalom elől el nem zárt magánút (Szegfű u.).

 

Az ingatlanok az „Aranypatak lakókert” útjainak egy része. Műszaki állapot: 4-7 cm-es kátyúk, mely a mélyebb pályaszerkezeti rétegben is kialakult, balesetveszélyesek. Útburkolati hibák: mozaikos repedések. Az utak 6 m szélesek, vízelvezető árok nem mindegyiknél került kiépítésre. Ezek az utak korlátozottan forgalomképesek, építési engedéllyel nem rendelkeznek. Közforgalom számára megnyitott magánutak.

 

Irányár:          8.000.000, – Ft

Bánatpénz:        400.000, – Ft

 

Valamennyi tulajdoni lapon ugyanazon bejegyzések találhatóak:

 

A tulajdoni lap III. részén:

 

 • Gázvezeték szolgalmi jog, jogosult: GDF Suez Zrt.
 • Végrehajtási jog: 30.588.556 Ft + járulékai erejéig jogosult: NAV Észak-budapesti Adóigazgatóság
 • Vezeték jog, jogosult: E-ON Zrt.
 • Végrehajtási jog: 39.418.360 Ft+ járulékai erejéig jogosult: NAV Észak-budapesti Adóigazgatóság
 • Végrehajtási jog: 370.300,67 EUR+ járulékai erejéig jogosult: Hypo-Bank Burgenland Ag.
 • Végrehajtási jog: 113.071,28 EUR+ járulékai erejéig jogosult: Volksbank
 • Végrehajtási jog: 463.298,09 EUR+ járulékai erejéig jogosult: Volksbank
 • Végrehajtási jog: 359.949,64 EUR+ járulékai erejéig jogosult: Volksbank
 • Vízvezetési szolgalmi jog,                                      jogosult: Torony Község Önkormányzat

 

Széljegy: nincs

 

Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyak kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

 

A pályázaton való részvétel feltétele

 

A vételárat az adós KKM 2004 Kft. „fa” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11119755 számú bankszámlájára kell megfizetni.

 

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

 

Az ingatlan(ok) személyesen előzetes bejelentkezést követően megtekinthető(ek). Időpontot egyeztetés a 06-1/250-78-12-es telefonszámon vagy az e-mail címen lehetséges.

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2017. április 20.

Pályázat kezdő időpontja: 2017. május 8. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 23. 8:01

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az adós KKM 2004 Kft. „fa” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11119755 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig

 

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

 

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

 

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

 

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

A pályázatok értékelésére a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 5 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

 

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

 

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

 

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. Részletfizetésre lehetőség nincs.

 

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

 

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.

 

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

 

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. A felszámolási eljárás sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja. A szerződéskötés díja 80.000 + ÁFA, továbbá fizetendő 6.600 Ft földhivatali eljárási illeték/hrsz.

 

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak környezeti károkról, teherről nincs információja.