KALPOR Kft. „f.a.” – 6. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

KALPOR Kft. „f.a.” – 6. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) KALPOR Kft. „f.a.” (székhely: 2216 Bénye, Harcvölgyi utca 11., cégjegyzékszám: 13-09-193485, adószám: 25068164213)Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.231/2019/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. április 29. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2021. május 14. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2021. május 31. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak a becsértékre számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Az ingatlan adatai:

Cím, elhelyezkedés: Kalocsa belterület 149 hrsz., az ingatlan természetben a 6300 Kalocsa, Malatin tér 5. szám alatt található.

Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: üzem-udvar

Telek mérete: 1764 m2, redukált alapterülete: 1178 m2

Az ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban a KALPOR Kft.

A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzések találhatók:

 • 8. s.sz.: Vezetékjog az ingatlan területéből 33 m2-re, jogosult: NKM Áramhálózat Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.)
 • 11. s.sz.: Jelzálogjog 50.000.000 Ft + járulékai erejéig, jogosult: River Factoring Pénzügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8. A-D. ép. fszt. 2.)
 • 12. s.sz.: Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására, utalás III/11-re, jogosult: River Factoring Pénzügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8. A-D. ép. fszt. 2.)
 • 13. s.sz.: Jelzálogjog 37.800.000 Ft + járulékai erejéig, jogosult: River Factoring Pénzügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8. A-D. ép. fszt. 2.)
 • 14. s.sz.: Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására., utalás III/13-ra, jogosult: River Factoring Pénzügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8. A-D. ép. fszt. 2.)
 • 15. s.sz.: Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, A III/3 sorszám alatt törölt bejegyzés eredeti ranghelyén, jogosult: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)

Széljegy: nincs

Az épület kb. 1900-ban épült, helyi védelem alatt áll. Az 1930-as években bővítették, majd az épület 2014-ben felújításon esett át.  A teherhordó falak téglából vannak, hagyományos építési móddal épült, borított gerendafödémmel rendelkezik, amelyeken a tető festett acéllemez. A nyílászárók fából vannak, a falburkolatok festettek.

Az épület karbantartott, építési idejének megfelelő szerkezeti állapotban van, de állagmegőrző munkálatokat igényel. A homlokzat vakolása, és a tetőfedés vizsgálata ajánlott a korábbi beázások miatt.

Az épület szintjei: pince, földszint és tetőtér. A földszint alapterülete 1092,17 m2, az emelet 64,07 m2, a pince alapterülete 21,73 m2.

Riasztórendszer, valamint az irodai részen klímarendszer is kialakításra került, amely nem az adós cég tulajdona. Az épületet jelenleg ipar üzemként, iroda és szociális épületként hasznosítják.

Az ingatlan összközműves, megközelítése korlátozás nélkül lehetséges, a közműgazdákkal szerződése kizárólag az ingatlan használójának van. Az ingatlant szívességi használati szerződés alapján jelenleg használják 2030 évig, a használati szerződést a felszámoló a hatályos Csődtörvény alapján felmondta, melyet a használó nem fogadott el.

 • Becsérték: 40.000.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 1.400.000 Ft
 • Minimálár (becsérték 50 %-a): 20.000.000 Ft

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján a felszámoló nyilatkozik, hogy ez a vagyonelem hatodik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Továbbá nyilatkozik arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a hitelező(k) értesítése megtörtént.

Továbbá nyilatkozik arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdés szerint a minimálár csökkentését a hitelező(k) nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdése vonatkozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Időpontot egyeztetni az email címen, vagy a 06-1/250-7812-es telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 A pályázatbontási jegyzőkönyv felvételétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül becsatolásra, abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámolási eljárás speciális szabályai miatt az adásvételi szerződést a felszámoló által megbízott ügyvéd készíti és ellenjegyzi. A szerződéskötés költsége 200.000 Ft + áfa, mely a Vevőt terheli, valamint a 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket is Vevő fizeti meg.

A felszámolónak nincs tudomása környezeti teherről.