KALPOR Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

KALPOR Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a KALPOR Kft. „f.a.” (székhely: 2216 Bénye, Harcvölgyi utca 11., cégjegyzékszám: 13-09-193485, adószám: 25068164213)Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.231/2019/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az LQD Kft. felszámoló szervezet 1103 Budapest, Gyömrői út 76. sz. alatt irodájába.

A pályázatok benyújtásának határideje:                     2020. május 11. 12:00

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak a becsértékre számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Az ingatlan adatai:

Cím, elhelyezkedés: Kalocsa belterület 149 hrsz., az ingatlan természetben a 6300 Kalocsa, Malatin tér 5. szám alatt található.

Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: üzem-udvar

Telek mérete: 1764 m2, redukált alapterülete: 1178 m2

Az ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban a KALPOR Kft.

A tulajdoni lap III. részében az alábbi bejegyzések találhatók:

 • 8. s.sz.: Vezetékjog az ingatlan területéből 33 m2-re, jogosult: NKM Áramhálózat Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.)
 • 11. s.sz.: Jelzálogjog 50.000.000 Ft + járulékai erejéig, jogosult: River Factoring Pénzügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8. A-D. ép. fszt. 2.)
 • 12. s.sz.: Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására, utalás III/11-re, jogosult: River Factoring Pénzügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8. A-D. ép. fszt. 2.)
 • 13. s.sz.: Jelzálogjog 37.800.000 Ft + járulékai erejéig, jogosult: River Factoring Pénzügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8. A-D. ép. fszt. 2.)
 • 14. s.sz.: Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására., utalás III/13-ra, jogosult: River Factoring Pénzügyi Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Meder u. 8. A-D. ép. fszt. 2.)
 • 15. s.sz.: Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog, A III/3 sorszám alatt törölt bejegyzés eredeti ranghelyén, jogosult: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)

Széljegy: nincs

Az épület 1900-ban épült, helyi védelem alatt áll. Az ingatlanban 1971 óta működik a Kalocsai Porcelánfestő Manufaktúra. Az épület 2014-ben felújításon esett át, a kazán korszerűsített lett. Az épületben összesen 7 db kazán van: 6 db elektromos és 1 db gázkazán. Az épület karbantartott, építési idejének megfelelő szerkezeti állapotban van, de állagmegőrző munkálatokat igényel. A homlokzat vakolása, és a tetőfedés vizsgálata ajánlott a korábbi beázások miatt.

Az épület szintjei: pince, földszint és tetőtér. A földszint alapterülete 1092,17 m2, az emelet 64,07 m2, a pince alapterülete 21,73 m2.

Riasztórendszer, valamint az irodai részen klímarendszer is kialakításra került.

Az ingatlan összközműves, megközelítése korlátozás nélkül lehetséges.

 • Becsérték: 40.000.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 1.400.000 Ft
 • Minimálár (becsérték 70 %-a): 28.000.000 Ft

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján a felszámoló nyilatkozik, hogy ez a vagyonelem második alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Továbbá nyilatkozik arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a hitelező(k) értesítése megtörtént.

Továbbá nyilatkozik arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdés szerint a minimálár csökkentését a hitelező(k) nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdése vonatkozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. Időpontot egyeztetni az email címen, vagy a 06-1/250-7812-es telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 A pályázatbontási jegyzőkönyv felvételétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül becsatolásra, abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámolási eljárás speciális szabályai miatt az adásvételi szerződést a felszámoló által megbízott ügyvéd készíti és ellenjegyzi. A szerződéskötés költsége 200.000 Ft + áfa, mely a Vevőt terheli, valamint a 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket is Vevő fizeti meg.

A felszámolónak nincs tudomása környezeti teherről.