IPPON-LOG Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

IPPON-LOG Kft. „f.a.” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) IPPON-LOG Kft. „f.a.” (székhely: 1046 Budapest, Lahner Gy. utca 6. 2/2, cégjegyzékszám: 01-09-290385, adószám: 25810239-2-41)Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.2144/2019/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gépjárműveit.

A pályázat adatai:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen lehet benyújtani az LQD Kft. felszámoló szervezet 1103 Budapest, Gyömrői út 76. sz. alatt irodájába.

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2020. november 03. 12:00

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak a becsértékre számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig. Közleményben kérjük feltüntetni: IPPON-LOG Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A gépjárművek adatai:

 1.  Iveco 75 E 15 tehergépkocsi
 2. forgalmirendszám: MDR-526
 3. gyártási év: 2002
 4. alvázszám: TSCN22216E0103213
 5. 4 éve nem üzemel.
 6. Műszerfal megbontva.
 7. Becsérték: 450.000 Ft
 • Iveco Eurocargo tehergépkocsi
 • forgalmirendszám: NWA-388
 • gyártási év: 2004
 • alvázszám: ZCFA75B0202434979
 • 4 éve üzemképtelen, a motor „megragadt”.
 • Hátsóhíd, kardántengely kiszerelve.
 • Alváz korrodált, műszerfal megbontva.
 • Mellső kerekek kiszerelve.
 • Km óra állása 875832.
 • Becsérték: 160.000 Ft

A két gépkocsinál a rendszámtábla felcserélésére került. A gépjárműveket a NAV Észak-budapesti Adói-és Vámigazgatósága lefoglalta.

A két gépkocsi kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

 • Becsérték: 610.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 30.500 Ft
 • Minimálár (becsérték 100 %-a): 610.000 Ft

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján a felszámoló nyilatkozik, hogy a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Továbbá nyilatkozik arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a hitelező(k) értesítése megtörtént.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 142.§-a vonatkozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A gépjárművek előzetes egyeztetést követően megtekinthetők. Időpontot egyeztetni az email címen, vagy a 06-1/250-7812-es telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni. Közleményben kérjük megjelölni: IPPON-LOG Kft. „f.a.” vételár.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 A pályázatbontási jegyzőkönyv felvételétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles a vagyontárgyakat saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül becsatolásra, abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámolónak nincs tudomása környezeti teherről.