H&K Acélroppantó Kft. “f.a.” – 4. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

H&K Acélroppantó Kft. “f.a.” – 4. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) H&K Acélroppantó Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07 09 027638, székhely: 8000 Székesfehérvár, Krasznai utca 9.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.299/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

HZ STEEL S355 lemezhajlító gép

A gép maximális nyomóereje 300 kN, hajlítható lemezvastagság 6 mm.

A gép még soha nem volt üzembe helyezve.

A 2017-ben gyártott gép semmilyen dokumentációval, semmilyen irattal nem rendelkezik.

Az ingóság negyedik alkalommal kerül meghirdetésre.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a megjelölt minimáláron történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: HZ STEEL S355 lemezhajlító gép

Típus: Ipari gép

Tehermentes: nem MFB Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 31.) és egy magánszemély tárolásból adódóan ptk. szerinti zálogjog

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 7 500 000 forint

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 16. 12 óra 00 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 7 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 600 000 forint. A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Ajánlati biztosíték összege: 375 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a H&K Acélroppantó Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-85767357 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) “H&K Acélroppantó Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt vagyontárgy megtekintése 2022. május 3. napján 10 órakor 9514 Kenyeri, Arany János u. 44 sz. alatt lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza.

A vagyontárgyak értékesítése során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az értékesítéshez kapcsolódó számla kibocsátását követően 15 napon belül átutalással kell megfizetni a H&K Acélroppantó Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-85767357 sz. bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

LQD Kft.

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a

LQD Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár

„H&K Acélroppantó Kft. f.a. vételi ajánlat”

megjelöléssel.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével

– Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.