Heti Válasz Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás – Fényképezőgépek | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Heti Válasz Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás – Fényképezőgépek

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.), mint a(z) Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24. V., cégjegyzékszám: 01-09-697268, adószám: 12661877-2-41) Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.3323/2018/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyontárgyait.

 

Két darab (2 db) Nikon márkájú digitális fényképezőgép és hozzájuk tartozó fotófelszerelések.

 

Irányár: 120.000 Ft

Ajánlati biztosíték összege: 6.000 Ft

Eladási árminimum (a pályázati irányár 100 %-a): 120.000 Ft

 

A két fényképezőgép kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

 

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés d) pontja alapján történik.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem első alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. irodájában (1103 Budapest, Gyömrői út 76.) lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2019. május 2. napján 12:00 óráig.

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 munkanapon belül kerül sor.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át.

Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti. Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.

A vagyontárgyak előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás a 06-1/250-7812-es telefonszámon kérhető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, születési helye és ideje, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre, a pályázat eredménytelen.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg.

A teljes vételárat a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással a(z) Heti Válasz Kft. „f.a.”  Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú számlájára átutalással. A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt ajánlati biztosítékot a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az Heti Válasz Kft. „f.a.”  Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú számlájára (közlemény rovatba kerüljön feltüntetésre: „Heti Válasz Kft. „f.a.”  bánatpénz megfizetése”).

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.