Flóra Söröző Vendéglátóipari Kft. „f.a.” – 10. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Flóra Söröző Vendéglátóipari Kft. „f.a.” – 10. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) Flóra Söröző Vendéglátóipari Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 09-09-019187, adószám: 22723345-2-09, székhely: 4274 Hosszúpályi, Vasút utca 27.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.219/2016/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

 

A pályázatok benyújtásának időpontja: 2018. augusztus 31.,( péntek)  12 óra

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingatlan(ok):

A Hosszúpályi 1010 hrsz-ú ingatlan a valóságban Hosszúpályi, Vasút utca 27. szám alatt található kivett „lakház, udvar, italbolt” megnevezésű ingatlan. A telek nagysága 1024 m2, aszfalt útról megközelíthető. Az utcában csatorna kivételével minden közmű kiépített, de a telekhatáron belül a gázmérő le van szerelve, elektromos áram és hálózati víz van, zárt ülepítős épület.

A lakóház 1930-ban vályogfalból épült, gyenge műszaki állapotú.

Az italbolt 1992. évben épült vendéglátó egységként, 200 m2 bruttó területű, 2 éve nincs használva, üresen áll, részleges felújítást igényel.

 

Az épület létesítményei:

 • Lakóház:
 • veranda:       19,36 m2
 • szoba:           18,26 m2
 • előtér:         12,60 m2
 • szoba:           15,20 m2

 

 • Italbolt:
 • terasz: 20,00 m2
 • eladótér: 40,90 m2
 • előtér: 4,20 m2
 • pult:            8,90 m2
 • raktár:     12,07 m2
 • előtér:        4,75 m2
 • WC-mosdó: 2,90 m2
 • tároló: 1,16 m2
 • WC: 1,39 m2
 • WC-mosdó: 2,99 m2
 • fedett előtér: 13,65 m2

 

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

Az ingatlan értékesítése esetén az ÁFA törvény 86 § alapján adómentes.

A módosított 237/2009. sz. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 10. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultat. Nyilatkozom, hogy a minimál ár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt jelzálogjogosult írásban nem ellenezte.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 • Bejegyző határozat: 57790/2010.08.11.

Terhelés. jelzálogjog 7.200.000 Ft, kölcsön és járulékai erejéig

Jogosult neve: MIFIN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, Szépvölgyi u. 135)

 • Bejegyző határozat: 68817/2/2014.08.27.

Terhelés. végrehajtási jog 524.871 Ft adótartozás és járulékai erejéig

Jogosult neve: NAV (1054 Budapest, Széchenyi utca 2) NAV Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága

 

 

 • A pályázatban szereplő ingatlanirányára összesen: 1.600.000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:  80.000 forint

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

 • Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a teljes vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját. A felszámolási eljárás specialitására tekintettel a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy az adás-vételi szerződést az eladó által kijelölt ügyvéd készíti el. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami bruttó 60.000 Ft, továbbá köteles megfizetni 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket.

Részletfizetési lehetőség: nincs.

Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 8 munkanapon belül kerül sor. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.

Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.

A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződés az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötésre kerül. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.

A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az LQD Kft. felszámoló szervezet házipénztárába.

 A felszámolást elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.