Flóra Söröző Kft „fa” pályázati hirdetménye | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Flóra Söröző Kft „fa” pályázati hirdetménye

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) Flóra Söröző Vendéglátóipari Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 09-09-019187, adószám: 22723345-2-09, székhely: 4274 Hoszúpályi, Vasút utca 27.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.219/2016/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. december 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. december 30. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. január 16. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingatlan(ok):

A Hoszúpályi 1010 hrsz-ú ingatlan a valóságban Hoszúpályi, Vasút utca 27. szám alatt található kivett „lakház, udvar, italbolt” megnevezésű ingatlan. A telek nagysága 1024 m2, aszfalt útról megközelíthető. Az utcában csatorna kivételével minden közmű kiépített, de a telekhatáron belül a gázmérő le van szerelve, elektromos áram és hálózati víz van, zárt ülepítős épület.

A lakóház 1930-ban vályogfalból épült, gyenge műszaki állapotú.

Az italbolt  1992. évben épült vendéglátó egységként, 200 m2 bruttó területű, 2 éve nincs használva, üresen áll, részleges felújítást igényel.

 

 

 

 

Az épület létesítményei:

 • Lakóház:
 • veranda:       19,36 m2
 • szoba:           18,26 m2
 • előtér:         12,60 m2
 • szoba:           15,20 m2
 • Italbolt:
 • terasz: 20,00 m2
 • eladótér: 40,90 m2
 • előtér: 4,20 m2
 • pult: 8,90 m2
 • raktár:     12,07 m2
 • előtér:        4,75 m2
 • WC-mosdó: 2,90 m2
 • tároló: 1,16 m2
 • WC: 1,39 m2
 • WC-mosdó: 2,99 m2
 • fedett előtér: 13,65 m2

 

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

 

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 • Bejegyző határozat: 57790/2010.08.11.

Terhelés. jelzálogjog 7.200.000 Ft, kölcsön és járulékai erejéig

Jogosult neve: MIFIN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, Szépvölgyi u. 135)

 • Bejegyző határozat: 68817/2/2014.08.27.

Terhelés. végrehajtási jog 524.871 Ft adótartozás és járulékai erejéig

Jogosult neve: NAV (1054 Budapest, Széchenyi utca 2) NAV Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága

 

 • A pályázatban szereplő ingatlan(ok) irányára összesen:100.000 forint.
 • Ajánlati biztosíték összege:            000 forint.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlan a helyszínen 2017. január 11.  (szerda) 10-12.00. óra között megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

 • Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

 

 

 

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.