Ezüsthegyi’ 98 Kft. “fa” másodszori pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Ezüsthegyi’ 98 Kft. “fa” másodszori pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)

E-mail:

mint az Ezüsthegyi’ 98 Kft. „fa”

(2096 Üröm, Huszár u. 19. 1443.hrsz . asz.:12352445-2-13)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság tulajdonát képező:

 

I. Követelés: A követelés magánszeméllyel szemben áll fenn, részben elismert, részben vitatott. A követelés érvényesítésére bírósági per vagy végrehajtási eljárás nincs folyamatban a követelés megtérülése kifejezetten bizonytalan. A követelés tőkeértéke 22.664.000 Ft.

 

Irányár:        16.000.000,- Ft

Bánatpénz:         600.000,- Ft

II. Készlet: Eredeti kortárs olajfestmények, rendkívüli részletességgel megfestett tájképek Deák B. Ferenc illetve Czinege Zsolt festőművészek szignóval ellátott munkáiból. Igényes, hibátlan keretekkel.

Irányár:             600.000,- Ft

Bánatpénz:         30.000,- Ft

 

Az értékesítésre meghirdetett festmények kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A készletek értékesítésének vonatkozásában a forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA tv. 142§ (1) bekezdés g.) pontja az irányadó.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat a felszámoló LQD Kft MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

A pályázattal kapcsolatos dokumentációk megtekinthetőek 2015. november 26. 10.00-11.00 óra között az LQD Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 76. szám alatti irodájában.

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2015. december 31.

Pályázat kezdő időpontja: 2016. január 18. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 2. 8:01

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a felszámoló LQD Kft MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023, számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.
 • A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.
 • Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.
 • Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.
 • Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
 • Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.
 • A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.
 • A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.
 • Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
 • Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.