EM-Szer Szolgáltató Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

EM-Szer Szolgáltató Kft. „f.a.” – 2. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001 székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.) mint az EM-Szer Szolgáltató Kft. „f.a” (2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48. cégjegyzékszám: 13-09-164627 adószám: 24387066213) Budapest Környéki Törvényszék 16.Fpk.555/2018/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós társaság hiányos műanyag cumisüveg készletét.

A pályázat adatai:

A 7693 Pécs, Kültelek 4. szám alatti telephelyen található 3.000 db üveganyagú, és 24.827 db műanyag cumisüveg alj, a cumisüveg etető cumija hiányzik. Az ingóság konténerben, részben lezárt dobozokban található a mennyiség tekintetében lehet eltérés, a mennyiséget az adós leltárral igazolta. Az ingóságról igazságügyi szakértő készített véleményt.

A fent ismertetett ingók kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A pályázatban szereplő fenti ingó vagyontárgy(ak) együttes becsértéke összesen: 1.000.000, – Ft

Ajánlati biztosíték összege: 50.000, – Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. irodájába (1103 Budapest, Gyömrői út 76.) lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2019. október 31. napján 12:00 óráig.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 2. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultat.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

Az értékesítés alatt álló készlet önmagában – műanyag összetevője miatt – környezeti terhet jelent, amennyiben nem kerül értékesítésre, a felszámolónak kell gondoskodni a szakszerű megsemmisítésről.

Az értékesítés az ÁFA tv. 142.§(1) alapján, amennyiben a vevő az ÁFA körbe bejelentkezett, a fordított ÁFA szabályai szerint adózik, amennyiben a vevő magánszemély az ÁFA felszámítása az eladó kötelezettsége.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Dél Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15559050 számú EM – Szer Kft. „FA” számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A vagyontárgyak megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingó személyesen előzetes bejelentkezés után megtekinthető. Időpontot egyeztetni a a 06-20/9230-300-as telefonszámon vagy az email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat Dél Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15559050 számú EM – Szer Kft. „FA”  számlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingó rakodásának, és elszállításának költsége őt terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

A pályázatbontási jegyzőkönyv elkészítésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

 A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti. Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, születési helye és ideje, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre, a pályázat eredménytelen.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolását

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor.

A felszámolást elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségének a felszámoló eleget tett.