EM-Szer Szolgáltató Kft. „f.a” – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

EM-Szer Szolgáltató Kft. „f.a” – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001 székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.) mint az EM-Szer Szolgáltató Kft. „f.a” (2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48. cégjegyzékszám: 13-09-164627 adószám: 24387066213) Budapest Környéki  Törvényszék 16.Fpk.555/2018/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. június 27. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel első alkalommal értékesíti hiányos műanyag cumisüveg készletét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2019. július 15., 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21., 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Dél Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15559050 számú EM – Szer Kft. „FA” számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingóság:

A 7693 Pécs, Kültelek 4. szám alatti telephelyen található 3.000 db üveganyagú, és 24.827 db műanyag cumisüveg alj, a cumisüveg etető cumija hiányzik. Az ingóság konténerben, részben lezárt dobozokban található a mennyiség tekintetében lehet eltérés, a mennyiséget az adós leltárral igazolta. Az ingóságról igazságügyi szakértő készített véleményt.

A fent ismertetett ingók első alkalommal és kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A pályázatban szereplő fenti ingó vagyontárgy(ak) együttes irányára összesen: 1.000.000, – Ft

Ajánlati biztosíték összege: 50.000, – Ft

Eladási árminimum:    1.000.000, – Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 1. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultat.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

Az értékesítés alatt álló készlet önmagában – műanyag összetevője miatt – környezeti terhet jelent, amennyiben nem kerül értékesítésre, a felszámolónak kell gondoskodni a szakszerű megsemmisítésről.

Az értékesítés az ÁFA tv. 142.§(1) alapján, amennyiben a vevő az ÁFA körbe bejelentkezett, a fordított ÁFA szabályai szerint adózik, amennyiben a vevő magánszemély az ÁFA felszámítása az eladó kötelezettsége.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingó személyesen 2019. július 9. és 16. napján 10.00 órakor a helyszínen megtekinthető, előzetesen a megtekintéshez bejelentkezés szükséges a 20/9230-300 telefonszám hívásával.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat Dél Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15559050 számú EM – Szer Kft. „FA”  számlájára kell megfizetni.

  • Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingó rakodásának, és elszállításának költsége őt terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

 A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének    száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámolást elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségének a felszámoló eleget tett.