CSILLAG-COOP Ipari és Kereskedelmi Kft. „v.r.” – 2. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

CSILLAG-COOP Ipari és Kereskedelmi Kft. „v.r.” – 2. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) CSILLAG-COOP Ipari és Kereskedelmi Kft. „v.r.” (székhely: 2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23, cégjegyzékszám: 13-09-108694, adószám: 10315752-2-13)Budapest Környéki Törvényszék 7.Vpk.16/2020/3. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2021. március 18. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:            2021. április 02. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                     2021. április 19. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig, közleményben megjelölve: CSILLAG-COOP Kft. v.r. ajánlati biztosíték.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

Ingatlan részletezése:

Cím, elhelyezkedés: Dunakeszi belterület 2942/16. hrsz.ú ingatlan 70/452 tulajdoni hányada, amely természetben 2120 Dunakeszi, Repülőtéri u. 1.sz. alatt található

Ingatlan tulajdoni lap szerinti megnevezése: kivett üzem

 • Területe: 84 m2
 • Tulajdoni jellege: személyi
 • Fekvése: belterület
 • Megközelíthetősége: kiépített pormentes út
 • Rendeltetése: portásfülke
 • tulajdoni lap III. részén található bejegyzések:

1.ssz.: Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog biztosító használati jog. Magassági alpont száma: 123815, jogosult: PMKH Élelmiszer-biztonsági, Földhivatali, Növény-és talajvédelmi Főosztály

2.ssz: Keretbiztosítéki jelzálogjog 215.000.000 Ft összegig, jogosult: Budapest Hitel-és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci út 193.)

 • széljegy: nincs

Az ingatlan elhanyagolt állapotú, felújításra szorul. Fűtése nem megoldott, a nyílászárók állapota nem megfelelő, cseréjük szükséges.

Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, a tulajdonosok száma 30.

 • Becsérték: 770.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 38.500 Ft
 • Minimálár (a becsérték 70 %-a): 539.000 Ft

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem második alkalommal került értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a vagyonrendezőnek értesítési kötelezettségének eleget tett.

Továbbá nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdés szerint a minimálár csökkentését a hitelező(k) nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A vagyonrendező a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Az ingatlan értékesítésére az ÁFA tv. 86.§ (1) bekezdése vonatkozik.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlan előzetes bejelentkezést követően megtekinthető.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok előzetes egyeztetést követően megtekinthetők, időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon, vagy az email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell átutalni, közleményben megjelölve: CSILLAG-COOP Kft. „v.r.” vételár.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A vagyonrendező több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg a minimálárat.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a vagyonrendező számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A vagyonrendező a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a vagyonrendező által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A vagyonrendezés elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a vagyonrendező felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a vagyonrendező kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A vagyonrendezési eljárás speciális szabályaira tekintettel az adásvételi szerződést a vagyonrendező által megbízott ügyvéd készíti és ellenjegyzi. A szerződéskötés költsége 60.000 Ft + Áfa, a földhivatali eljárási illeték 6.600,- Ft/helyrajzi szám, mely költségek viselésére a vevő kötelezett.

A vagyonrendezőnek az ingatlanokkal kapcsolatos környezeti teherről nincs információja.