BUILD-GEN Kft.”f.a.” – 3. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

BUILD-GEN Kft.”f.a.” – 3. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

Az LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.), mint a BUILD-GEN Kft. „FA” (4033 Debrecen, Cecília utca 8., Cg: 09-09-028543, adószám: 25864135-2-09) a Debreceni Törvényszék 2.Fpk.415/2020/22. számú végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. február 17. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyontárgyát.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem harmadik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy amennyiben a minimálár a becsérték alatt van, a minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Korm.rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2022. március 04. 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. március 21 12 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3.050.000,-forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontjáig a kikötött ajánlati biztosítékot a BUILD-GEN Kft. „FA” TAKARÉKBANK Zrt.-nél vezetett 50453104-10010537 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték összegének a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára, egyúttal ugyanebben az időpontban azt fel is kell tölteni az EÉR rendszerbe. A felszámoló a befizetést ellenőrzi. Amennyiben az ajánlati biztosíték ezen időpontig nem érkezik be a felszámolóhoz, úgy a pályázó az értékesítésben nem vehet részt, azt a felszámoló kizárja. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az átutalási bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 napon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy:

Putzmeister BSF 38-5.16 H betonpumpa, és Mercedes-Benz 963-7-E tehergépjármű. A betonpumpa gyártási éve 2018., a teljesített üzemórája 842 óra, a GÉM üzemóra 540 óra, a futott km: 20.000. A gémkarok száma 5 db, a teljes gémhossz 38 m, a teljesítménye 160 m3 beton/ óra.   A tehergépjármű első lökhárító jobb oldala sérült, a vagyontárgy azonnali szervize szükséges. A vagyontárgy kisebb felújítása esedékes. A gépen elvégzendő szerviz és javítási munkák a fényképek közé kerülnek felcsatolásra.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy becsértéke összesen: 95.000.000,-forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy minimálára összesen: 66.500.000,-forint (70 %).

A vagyontárgy előzetes egyeztetést követően tekinthető meg. A megtekintéssel kapcsolatban bővebb információ a felszámoló irodában kérhető telefonon vagy elektronikus levélben.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a BUILD-GEN Kft. „FA” TAKARÉKBANK Zrt.-nél vezetett 50453104-10010537 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

A szerződéskötés költsége 450.000,-Ft. Ezen költség fizetésére a vevő a kötelezett. A felszámolási értékesítés speciális szabályai miatt az adásvételi szerződés megkötéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelenrendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap. Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

– Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

– A megajánlott vételárat – A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.

Az ajánlati biztosíték megfizetésének az igazolása, mely összegnek a pályázati hirdetményben megjelölt kezdő időpontja előtt 24 órával be kell érkeznie a felszámoló által megadott bankszámlára.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 15 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem éri el az eladási irányár 100%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az ingóság értékesítésére a hatályos ÁFA tv. 142. §-a vonatkozik.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (4) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámolónak jelenleg elővásárlási jogosultról nincs információja.