Borovifa Kft. „fa” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Borovifa Kft. „fa” pályázati felhívása

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

1103 Budapest, Gyömrői út 76. cg: 01-09-566001,

NYíregyházi iroda: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.)

mint a(z) BOROVIFA  Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft. „f.a”

 (4450 Tiszalök, Bocskai u. 15. cg: 15-09-070904)

Nyíregyházi Törvényszék által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. június 25. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. július 10. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. július 28. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a BOROVIFA Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11094243 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingatlan:

A tiszalöki 1413/2 hrsz-u a valóságban Tiszalök, Arany János u. 35/A., kivett „lakóház, udvar” megnevezésű 147 m2 alapterületű ingatlant. Az ingatlanon található lakás funkciójú építmény alapterülete összesen 121 m2, az ingatlan közművekkel ellátott, lakott.

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

  • Bejegyzési határozat, érkezési idő: 45799/2007.03.26. Jelzálogjog 59 329 CHF jelzálogjog erejéig jogosult, SBEARBANK Magyarország Zrt. (1099 Budapest, Rákóczi u. 7.
  • Bejegyzési határozat, érkezési idő: 53787/2009.03.03. Végrehajtási jog 3.325.805 Ft adó és járuléktartozás, Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (törzsszám: 15303096) 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.A pályázatban szereplő ingatlan(ok) irányára összesen: 4 400 000 forint.
  • Ajánlati biztosíték összege: 220 000 forint.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem

 

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgy személyesen 2015. július 24. 10.00 – 11.000 óra között megtekinthető, Tiszalök, Arany János u. 35/A. szám alatt.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a BOROVIFA Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11094243 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlannal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
  • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozatot csatolni kell elektronikusan is.
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok kiértékelésére a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázat kiértékeléséről szóló jegyzőkönyv a kiértékeléstől számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat kiértékelésétől  számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.