„BOGNÁR-VIN” Kft. „f.a.” – 2. árverési hirdetmény | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

„BOGNÁR-VIN” Kft. „f.a.” – 2. árverési hirdetmény

Árverési Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) „BOGNÁR-VIN” KFT „f.a.” „f.a” (cégjegyzékszám: 03 09 103942, székhely: 6221 Akasztó, Rózsa utca 1/a..) Kecskeméti Törvényszék 10.Fpk.125/2022/23.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. május 4. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően

nyilvános árverés

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:

Az árverés helye: az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.sztfh.hu/arveres/A3120521)

Az árverés kezdete: 2023. május 20. 08 óra 00 perc

Az árverés vége: 2023. június 5. 12 óra 00 perc

Kikiáltási ár (minimálár): nettó 113 790 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Licitlépcső:

1 millió forintig: nettó 5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között: nettó 30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között: nettó 50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között: nettó 200 000 forint

200 millió forint és afelett: nettó 500 000 forint

Árverési előleg összege: nettó 4 347 500 forint

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Takarékbanknál vezetett 52500044-11001421 számú bankszámláján jóváírásra kell kerülnie az ” „F azonosító” készlet árverési előleg” megjelöléssel. („F azonosító” jelentése: Az árverési előleg megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: P2504545F01).) Az árverési előleg megfizetését az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.).Az árverési előleg megfizetése csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha a megszabott beérkezési határidőig a megjelölt bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének igazolását az EÉR rendszerben az árverésre jelentkezéskor fel kell tölteni. A feltöltés hiánya a rendszer által automatikus kizárást von maga után.Ha az árverési eljárás eredménytelen, az árverési előleget nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja az árverési előleget megfizető részére. Ha az árverési eljárás eredményes, az árverési előleg a nyertes által megfizetendő vételárba beszámításra kerül, a többi jelentkező részére pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Amennyiben az árverési előleg összege devizában került befizetésre, az így befizetett összeg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre. Az árfolyam különbözetből vagy egyéb okból adódó esetleges veszteség licitálót terheli. Ha a szerződés a nyertes licitáló érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget visszautalja.Az árverési előleget a nyertes licitáló abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes licitáló érdekkörében felmerült okból a szerződéskötési határidő alatt nem jön létre, vagy a nyertes licitáló a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a szerződéskötéstől visszalép.Az árverési előleg után nincs kamatfizetés, és az árverést kiíró felszámoló az árverési előleg átutalása kapcsán esetlegesen felmerülő bankköltségekkel, árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat, kártérítési igényeket nem fogad el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

Palackozott és lédig kiszerelésű borkészlet, szörp készlet, bor kezelési anyagok

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 227 570 028 forint.

1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lédig bor készlet

Típus: Tartós élelmiszer

Tehermentes: nem Citibank Europe Plc. Magyarországi Fióktelepe részére körülírással meghatározott vagyont terhelő zálogjog

Mennyisége: 882 285 liter

Becsérték: nettó 157 636 613 forint

2. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Palackozott bor készlet

Típus: Tartós élelmiszer

Gyártmány: Lovassy, Bognár és egyéb

Tehermentes: nem Citibank Europe Plc. Magyarországi Fióktelepe részére körülírással meghatározott vagyont terhelő zálogjog

Mennyisége: 126 574 db

Becsérték: nettó 65 671 208 forint

3. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Borászati segédanyagok

Típus: Készlet

Tehermentes: nem Citibank Europe Plc. Magyarországi Fióktelepe részére körülírással meghatározott vagyont terhelő zálogjog

Mennyisége: 623 db

Becsérték: nettó 3 723 129 forint

4. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Palackozott szörp készlet

Típus: Tartós élelmiszer

Gyártmány: Ági és egyéb

Tehermentes: nem Citibank Europe Plc. Magyarországi Fióktelepe részére körülírással meghatározott vagyont terhelő zálogjog

Mennyisége: 1 475 db

Becsérték: nettó 539 078 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett készletek a 6221 Akasztó, Rózsa utca 1/a. (palackozott készletek), valamint a 6221 Akasztó, Toldi utca 1. (lédig készletek) címen tekinthetőek meg 2023.05.09. napján 12:00 – 13:00 időpont között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni a BOGNÁR-VIN Kft. „f.a.” társaság 52500044-11001421 számú bankszámlájára. A licitáló tudomásul veszi és az árverési eljárással jelentkezésével elfogadja, hogy eredményes értékesítési eljárás esetén a szerződéskötés költségeit, valamint mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.A Cstv. 49.§ (4) bekezdése alapján – a Cstv. 49/D.§ (8) bekezdésében rögzített kivételtől eltekintve – a tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé megfizetendő – a vételár 1%-a mértékű – fizetési kötelezettség teljesítése, mely költség nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 20 napon belül kerül sor. A felszámoló által meghatározott birtokba adás napjától napi 50.000.- forint tárolási díj kerül felszámításra a készlet el nem szállítása, vagy birtokba vételének elmulasztása esetén. A lédig borkészlet szállításhoz történő átfejtéséhez 8 munkanap áll a vevő rendelkezésére a birtokba adástól számítottan.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgyak tekintetében harmadik hirdetésnek, de második árverési hirdetménynek minősül. Jelen árverési hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló az árverési hirdetményt – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új árverést írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.Az ajánlattevő által megtett ajánlat érvényességének feltétele legalább a kikiáltási ár összegének rendelkezésre állásának fedezetének igazolása (a továbbiakban: Fedezetigazolás). A Fedezetigazolást ajánlattevő az árverési előleg megfizetésének igazolásával tölti fel az EÉR rendszerébe. Fedezetigazolásként kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) felügyelete alatt működő, MNB engedéllyel rendelkező, vagy az MNB által nyilvántartásba vett pénzügyi szervezetek részéről kiállított igazolás fogadható el.A licitáló az értékesítésben személyesen, vagy törvényes képviselője, illetőleg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti meghatalmazottja útján vehet részt. A licitálóknak az érvényes licitáláshoz és a licitek érvényességének elfogadásához – az árverési előleg EÉR rendszerbe történő feltöltésével egyidejűleg – be kell nyújtaniuk:természetes személy esetében a licitáló nevét, személyi adatait, címét, az azonosításra alkalmas további adatokat, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a Fedezetigazolást;gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet esetében a licitáló nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatait, a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) hiteles aláírási címpéldányát, nyilatkozatot 180 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, az árverési feltételek elfogadásáról, a Fedezetigazolást.Az árverési előleg igazolásával együtt feltölteni szükséges az érvényes jövedéki, jövedéki adóraktári engedélyének hiteles másolatát, vagy annak hiteles, hitelt érdemlő igazolását, hogy az adásvételt követően a jövedéki terméket olyan helyen fogja tárolni, amely rendelkezik ezen engedélyekkel (pl. érvényes és hitelesített bértárolási szerződés és ezen esetben jövedéki engedély, valamint jövedéki adóraktári engedély hiteles megküldése a bértárolást végzőtől).Az EÉR felületére feltöltött meghatalmazást a szerződés aláírásakor eredetben is be kell mutatni az eladó részére. A meghatalmazást az eladónál minden önálló értékesítési eljárásban igazolni kell. Ajánlattevőnek az árverési előleg igazolásának feltöltésével egyidejűleg írásban nyilatkoznia kell, hogy a jelen értékesítési felhívás feltételeit maradéktalanul elfogadja. Ezen nyilatkozat hiányában, vagy valótlan adatok megadása, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételének vagy adatok megadásának hiánya esetén a licitáló kizárásra kerül az értékesítési eljárásból.Az árverésre azok a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező jogi személyek (továbbiakban: árverésen részt vevők) jogosultak, akikkel szemben nem áll fent a Cstv. 49. § (3), illetve (3b) bekezdéseiben, 49/B. § (5) bekezdésében, a Cstv. 49/F. § szakaszában, illetve a 49/G. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok vagy összeférhetetlenség. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. Az eladó és a felszámoló úgy tekinti, hogy az árverésen résztvevők a hirdetményben közölt feltételeket az árverezésen való részvételükkel elfogadjákés tudomásul veszik. A meghirdetett vagyonelemekre a felszámoló garanciát, szavatosságot, jótállást nem vállal. A szerződés megkötésére a magyar jogszabályok alapján kerül sor. Az ajánlati árat forintban, nettó összegben kell meghatározni. Az árverésen nyertessé nyilvánított ajánlattevő a licit benyújtásával tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlat szerinti adásvételiszerződés elkészítéséhez a közreműködő ügyvédet a felszámoló jelöli ki. Az ügyvédi munkadíj az ajánlati ár 0,5%+ÁFA, de minimum 200.000,- Ft, maximum nettó1.000.000 – Ft. Az ügyvédi munkadíjat a nyertessé nyilvánított, Vevőként szerződést kötő licitáló, köteles megfizetni. Licitáló a licit megtételével lemond eladóval szembeni mindennemű kellékszavatossági és garanciális igényének érvényesítéséről. Eredményes árverés esetén a szerződéskötés alapján a vételárba beszámításra kerülő árverésielőleg – amennyiben az árverési előleg nem a licitáló, hanem harmadik fél fizette meg –, megfizetését teljesítő harmadik fél a vételár részletként beszámításra kerülő árverési előleggel összefüggésben nem támaszthat igényt utóbb az adós gazdálkodó szervezettel szemben, hanem kizárólag a licitálóval szemben érvényesítheti bárminemű igényét az árverési előleg vonatkozásában. A szerződéskötés határideje alatt a nyertessé nyilvánítottlicitálónak szerződéskötési kötelezettsége áll fenn, amelyet a licitálás során magára nézvekötelezőnek fogad el.A meghirdetett készlet kizárólag egyben kerül értékesítésre. A palackozott termékek esetleges átcímkézésének szükségessége esetén (pl.: GS1 rendszerű vonalkód használati díjának meg nem fizetése vagy kifejezetten egy megrendelő részére palackozott termék átcímkézésének szükségessége okán) ennek költsége a vevő terhére esik. A felszámoló tájékoztatást ad arról, hogy a borkészlet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.) hatálya alá tartozik, az értékesítési eljárás során esetlegesen keletkező jövedéki adófizetési kötelezettség a vevőt terheli. A vevő az árverési előleg befizetésével és az árverésre jelentkezéssel azt is tudomásul veszi, hogy a birtokbavétel konkrét időpontjáról felek kötelesek legalább 8 nappal korábban az illetékes állami adóhatósági szervet írásban értesíteni. A termékkészlet elszállításához szükséges hivatalos zár beszerzése, alkalmazása és annak mindennemű költsége a vevőt terheli. A későbbi vevő az árverésre jelentkezéssel kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítás időpontjáig a hivatalos zárak beszerzéséről gondoskodik, a termék csomagolási egységére a hivatalos zárat az elszállítást megelőzően olyan módon felhelyezi, hogy az sérülés nélkül eltávolítható ne legyen és a csomagolás kinyitásakor az észlelhetően megsérüljön, valamint a hivatalos záron feltüntetett szöveg teljes terjedelmében olvasható legyen. Az egyes bortételek NÉBIH és OBI engedélyének meglétéről az érdeklődők a meghirdetett készletek megtekintési helyszínén, a megtekintésre kijelölt időben tudnak pontos információt kapni, valamint ekkor van lehetőség a pincekönyv megtekintésére is. A lédig borkészlet jelenlegi tárolására szolgáló tartályok nem képezik a pályázati felhívás tárgyát, azok nem tartoznak a jelen pályázati kiírásban értékesítésre kínált készlethez. A lédig borokat a vevő köteles az általa biztosítandó tároló- és szállítóeszközbe saját költségén átfejteni, az esetleges átfejtési veszteségekért az értékesítőt semmilyen felelősség vagy kárigény nem terheli. A licitáló tudomásul veszi az árverésre jelentkezéssel, hogy az értékesítési kiírás tárgyát képező borkészlet mennyiségének felmérését a NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága Jövedéki Osztály munkatársai elvégezték, az állami adóhatóság munkatársainak felmérését licitáló valósnak elfogadja, így a későbbiekben azt nem vitatja, a borkészlet mennyiségi átvételét ez alapján teszi meg. A felszámoló kinyilatkozza, hogy tudomása szerint az adóhatósági ellenőrzés lezárását követően a borkészletben mennyiségi változás nem történt. A jelen hirdetménnyel kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszerén tehetnek fel kérdéseket az érdeklődők.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/arveres/A3120521/tetelek.pdf