BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” – 3. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” – 3. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 1725 Budapest, hrsz. Pf.: 191), mint a(z) BIOGÁZ FELPÉC Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 015907, székhely: 9122 Felpéc, külterület utca 0268/4.) Győri Törvényszék 11.Fpk.83/2020/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. szeptember 30.napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2404003

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 15. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 2. 12 óra 00 perc

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 9 300 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 650 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Ajánlati biztosíték összege: 465 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a BIOGÁZ FELPÉC Kft. f.a. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-93997360 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „BIOGÁZ FELPÉC Kft. f.a. AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mezőgazdasági gépek, munkagépek:

– 1 db forgalomból kivont BELARUS traktor (gyártmány: MTZ BELARUS-1523.3, gyártási év: 2014, teljesítmény: 116 kW, hengerűrtartalom: 7120 cm3, üzemanyag: gázolaj)

– 1 db ZL20 rakodógép

– Rába 180 traktor

– területen szanaszét heverő, hiányos, korrodált, talajművelő gépek (tárcsák, ekék, homlokrakodó kanalak stb.)

Az ingóság harmadik alkalommal kerül meghirdetésre.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

A felszámoló nyilatkozik, hogy a vélelmezett hitelezői hozzájárulás feltételei fennállnak a becsérték 50%-án történő értékesítéshez.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mezőgazdasági gépek, munkagépek

Típus: Mezőgazdasági gép

Tehermentes: nem – Jelzálogjog terheli 450.000.000,- Ft tőkeösszeg és járulékai erejéig Hochreiter Holding GMBH. (93530 Schnaitsee, Stangern str. 12.) javára.

Mennyisége: 4 db

Becsérték: 9 300 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyon 2021. október 25. napján 10:00 és 10:30 között Felpéc Külterület 0268/4 hrsz. alatt megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés során az áfa az áfa tv. 142. § (1) bek. g pontja alapján, illetve 142. § (3) alapján kerül meghatározásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Elsődleges értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni a „BIOGÁZ FELPÉC Kft. f.a.” Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett: 11600006-00000000-93997360 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcím kártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével

– Nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 30 napos ajánlati kötöttséget vállal.

– Ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért az eladó kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2404003/tetelek.pdf