Bara-Tóth Bt „fa” pályázati kiírása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Bara-Tóth Bt „fa” pályázati kiírása

 • Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.
 • (1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg. 01-09-566001)
 • E-mail:
 • mint az BARA-TÓTH Bt. „fa”
 • (1086 Budapest Magdolna u. 14. 2/2.) asz.: 21145027-2-42
 • bíróság által kijelölt felszámolója
 • nyilvános pályázat útján
 • értékesíteni kívánja a társaság tulajdonát képező ingatlant:
 • Füzesgyarmat külterületén lévő 051/8. hrsz 21540 m2 területű kivett szérűs kert.
 • Az ingatlan Füzesgyarmat peremrészén helyezkedik el a Darvas felé kivezető aszfaltút mellett. Korábban ez a terület a Vörös Csillag Termelőszövetkezet szérűs kertje volt. Az ingatlan jelenleg művelés alatt nem áll, a telekhatárok körbe nincsenek kerítve. A telekhatáron belül közmű nincs (vízellátás, szennyvízelvezetés, elektromos ellátás, gázellátás nincsenek). A területen nincs épület.
 • Irányár: 120.000, – Ft
 • Bánatpénz: 000, – Ft
 • A tulajdoni lap III. részén:
 • Végrehajtási jog: 45.829.966 Ft + járulékai erejéig jogosult: NAV Kelet-budapesti Adóigazgatóság
 • Bánya szolgalmi jog, jogosult: MOL Nyrt. 914 m2 területre
 • Széljegy: nincs
 • A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlannal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.

 

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára, átutalással kell teljesíteni a pályázat benyújtásáig.

 

 

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.

A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

 

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes pályázati feltételek, az elbírálás módja:

 

Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.

 

A pályázat adatai:

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2016. december 15.

Pályázat kezdő időpontja: 2017. január 2. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 17. 8:01

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

 

 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

 

 • A megajánlott vételárat

 

 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje

 

A vételárat a felszámoló LQD Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-20609577-49020023, számú bankszámlájára kell megfizetni. A felszámolási eljárás sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet az eladó biztosítja. A szerződéskötés díja 60.000 + ÁFA, továbbá fizetendő 6.600 Ft földhivatali eljárási illeték ingatlanonként.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

 

 

A szerződéskötés határideje:

 

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

 

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

 

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: