ÁTÁNY-RENT Kft. „f.a.” – 3. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

ÁTÁNY-RENT Kft. „f.a.” – 3. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.), mint a(z) ÁTÁNY-RENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 10-09-033525, adószám: 24152981-2-10, székhely: 3371 Átány, 0161/36 hrsz.) az Egri Törvényszék 9.Fpk. 151/2016/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. március 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. április 07., 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:            2017. április 24., 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingatlan(ok):

Az átányi 0161/36 hrsz-ú külterületi ingatlan, kivett „gazdasági épület-udvar” megnevezésű,  4 ha 2957 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan NATURA 2000 védelem alatt áll. A vízellátás fúrott kútról történik, az elektromos hálózatra rácsatlakozott, a fűtést vegyes tüzelésű kazán biztosítja. A szennyvízelvezetés zárt ülepítőbe történik. Az ingatlanon kb. 1980-ban épült 4 db felülépítmény található, amelyeknek az összes nettó alapterülete 1 740 m2. Funkciójukat tekintve, üzemépület, iroda és szociális helyiségek. Az épületek részlegesen felújítottak, befejezést igényelnek.

 

 

 

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 1. 34473/2003.07.22. számú határozat szerint az ingatlan a 0161/5. hrsz-u ingatlan megosztásával jött létre.
 2. 34321/2012.09.28 számú határozat vezetékjog bejegyzése az ÉMÁSZ Hálózati Kft. jogosult részére.
 3. 34321/2012.09.28. számú határozat szerint, összevonva a 0161/2 hrsz-u ingatlanna.
 4. 30533/2015.02.02 számú határozat vezetékjog bejegyzése az ÉMÁSZ Hálózati Kft. jogosult részére 100 m2 nagyságú területre.
 5. 34975/2015.11.16. számú határozat szerint végrehajtási jog 888.812 Ft és járulékai erejéig. Jogosult, Nemzeti Adó és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.)
 6. 32265/2016.05.02. számú határozat, a felszámolási eljárás tényének bejegyzése.

 

 • A pályázatban szereplő ingatlan(ok) irányára összesen: 28.000.000 forint.
 • Ajánlati biztosíték összege:                                                      1.040.000 forint.A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.A meghirdetett ingatlan személyesen a helyszínen 2017. április 19. (szerda) 9.00-12.00. óra között megtekinthető.A vételárat az LQD Kft. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.
 • Vételár megfizetésének módja, határideje:
 • Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:
 • Fizetési határidő:Részletfizetési lehetőség: nincsÉrtékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:A felszámoló a 106/1995. (IX. 8.) Kormányrendelet 8 § (7) bekezdésére hivatkozással nyilatkozik, hogy a meghirdetett ingatlanokkal kapcsolatban környezet és természetvédelmi kárról, vagy környezeti teherről nincs tudomása.A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
 • Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.
 • A vagyontárgy átvételének módja, határideje:
 • A szerződéskötés határideje:
 • Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami a felszámolási eljárás specialitására tekintettel a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy az adás-vételi szerződést az eladó által kijelölt ügyvéd készíti el. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami a vételár bruttó 150.000 Ft, továbbá köteles megfizetni 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket.
 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.