Apropó-Ház 2010 Kft. „FA” pályázati felhívása | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Apropó-Ház 2010 Kft. „FA” pályázati felhívása

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

(1103 Budapest, Gyömrői út 76., Cg: 01-09-566001)

E-mail:

mint az Apropó-Ház 2010 Kft. „fa”

(1133 Budapest Gogol u. 5-7 Cg. 01-09-933774)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíteni kívánja a társaság alábbi vagyontárgyait:

Polcrendszer, Taselli hűtőpult, Tejhűtő, Zölsdéghűtő

Irányár:              15.000,- Ft

Bánatpénz:               750,- Ft

A pályázaton való részvétel feltétele az előírt bánatpénznek a befizetése az adós Apropó-Ház 2010 Kft. F.A. MagNet Banknál vezetett 16200182-11525480-00000000 számú bankszámlájára a benyújtásra nyitva álló határidőben.

A pályázatokat írásban személyesen vagy postai úton zárt borítékban, az adós cég nevének feltüntetésével a felszámoló cég címére kell benyújtani (Postacím: LQD Kft 1725 Budapest, Pf. 191., Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.). A postán küldött pályázatokat dupla borítékban kérjük elhelyezni, a belső borítékon kérjük feltüntetni: Apropó-Ház 2010 Kft.„fa” pályázat. A személyesen benyújtott pályázatokról a felszámolóbiztos elismervényt állít ki, a postai úton érkezetteket iktatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, adatait, az azokat alátámasztó dokumentumokat (társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy érkeztetett társasági szerződés a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, a pályázat tárgyát, a megajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit, a fizetés módját, határidejét, az ajánlat tartásának határidejét, amely nem lehet kevesebb, mint a pályázat bontásától számított 60 nap. A pályázat befogadása a felszámolóbiztos részéről nem jelent szerződéskötési kötelezettséget. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatához csatolja kitöltve a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető „Pályázói nyilatkozatot”.

A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 2. 

A pályázatok bontása a fenti benyújtási határidőt követő 8 napon belül történik, melynek eredményéről az érdekeltek további 8 napon belül értesítést kapnak. A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 napon belül megkötjük, a vételárat készpénzben kell megfizetni. A bánatpénz – mely az ajánlattévő javára nem kamatozik – a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó megtekintett állapotban veszi meg.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba és birtokba adás feltétele.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség. A pályázattal kapcsolatos dokumentációk előzetes egyeztetést követően megtekinthetők az LQD Kft. 1103 Budapest Gyömrői út 76. szám alatti irodájában. A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Muth Ferenc felszámolóbiztos ad a 250-78-12 –es telefonon.