ALMÁDI MEDITERRANUM Kft. “f.a.” – Balatonalmádi 978/2. hrsz. – 1. pályázati felhívás | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

ALMÁDI MEDITERRANUM Kft. “f.a.” – Balatonalmádi 978/2. hrsz. – 1. pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.., levelezési cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 76..), mint a(z) ALMÁDI MEDITERRANUM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (székhely: 8220 Balatonalmádi, Csokonai köz 9. B. hrsz.978/2., cégjegyzékszám: 19-09-512090, adószám: 14955257-2-19) Veszprémi Törvényszék 6..Fpk.128/2016/17. sz. végzése által kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonát:

 

  1. Ingatlan

Ingatlan megnevezése: kivett lakóház, udvar

Fekvése: belterület, Balatonalmádi, Csokonai köz 10.

Hrsz.: 978/2

Terület: 598 m2

Tul. Hányad: 5/4101

 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész):

– végrehajtási jog 133.864,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (9600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

– végrehajtási jog 405.384,-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult OKTOTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2095 Budakeszi, Tiefenweg u. 12.)

 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 230 forint.

Minimálár: 11 230 forint

Ajánlati biztosíték összege: 562 forint.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. május 11. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 28. 08 óra 00 perc

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az LQD Kft. f.a. MKB Bank Zrt.-nél vezetett: 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „ALMÁDI MEDITERRANUM Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

 

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2018. május 23. napján 10 órakor a helyszínen egyénileg lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni az LQD Kft. MKB Bank Zrt.-nél vezetett: 10300002-20609577-49020023 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az LQD Kft.  9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a LQD Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár „ALMÁDI MEDITERRANUM  f.a. vételi ajánlat” megjelöléssel.

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.