Pályázati felhívások | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

EM-Szer Szolgáltató Kft. “f.a.” – 2. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.10.31.

Pályázati Hirdetmény

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001 székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76.) mint az EM-Szer Szolgáltató Kft. „f.a” (2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48. cégjegyzékszám: 13-09-164627 adószám: 24387066213) Budapest Környéki Törvényszék 16.Fpk.555/2018/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós társaság hiányos műanyag cumisüveg készletét.

A pályázat adatai:

A 7693 Pécs, Kültelek 4. szám alatti telephelyen található 3.000 db üveganyagú, és 24.827 db műanyag cumisüveg alj, a cumisüveg etető cumija hiányzik. Az ingóság konténerben, részben lezárt dobozokban található a mennyiség tekintetében lehet eltérés, a mennyiséget az adós leltárral igazolta. Az ingóságról igazságügyi szakértő készített véleményt.

A fent ismertetett ingók kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A pályázatban szereplő fenti ingó vagyontárgy(ak) együttes becsértéke összesen: 1.000.000, – Ft

Ajánlati biztosíték összege: 50.000, – Ft

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. irodájába (1103 Budapest, Gyömrői út 76.) lehet személyesen vagy levélben benyújtani 2019. október 31. napján 12:00 óráig.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 2. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultat.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

Az értékesítés alatt álló készlet önmagában – műanyag összetevője miatt – környezeti terhet jelent, amennyiben nem kerül értékesítésre, a felszámolónak kell gondoskodni a szakszerű megsemmisítésről.

Az értékesítés az ÁFA tv. 142.§(1) alapján, amennyiben a vevő az ÁFA körbe bejelentkezett, a fordított ÁFA szabályai szerint adózik, amennyiben a vevő magánszemély az ÁFA felszámítása az eladó kötelezettsége.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Dél Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15559050 számú EM – Szer Kft. „FA” számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A vagyontárgyak megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingó személyesen előzetes bejelentkezés után megtekinthető. Időpontot egyeztetni a a 06-20/9230-300-as telefonszámon vagy az lqd@lqd.hu email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat Dél Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-15559050 számú EM – Szer Kft. „FA”  számlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingó rakodásának, és elszállításának költsége őt terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

A pályázatbontási jegyzőkönyv elkészítésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

 A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti. Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, születési helye és ideje, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre, a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolását

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor.

A felszámolást elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségének a felszámoló eleget tett.

ZimBert Kft. “f.a.” – 3. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.11.12.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) ZimBert Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a.” (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 8 1/10, cégjegyzékszám: 01-09-293219, adószám: 22767091-2-41)Fővárosi Törvényszék 36.Fpk.4.234/2017/18. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. október 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyontárgyait vagyonösszességként.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2019. október 25. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2019. november 12. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak a becsértékben számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) ZimBert Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00558273 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

I. Gépjárművek

 • Citroen Berlingo tehergépkocsi, frsz: KMB-204 futott km: 280701, alvázszám: VF7OGBWJYB94288002, műszaki érvényességi vizsga lejárt 2018.09.30-án. Gyártási év: 2006.

A gépkocsi 2018 őszétől nem üzemel, nem indul, az akku kiszerelve.

A gépkocsi becsértéke: 450.000 Ft.

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés alapján történik.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem harmadik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége fenn állt, a felszámoló ennek eleget tett.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdés szerinti értesítés megtörtént, a minimálár csökkentését a hitelezők nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 • Ford Transit Van tehergépkocsi, frsz: KNA-868, futott km: 477815. Alvázszám: VF0XXXTTFX6J62036. Műszaki vizsga érvényessége lejár: 2019.12.19. A felépítményen kisebb sérülések találhatók. Gyártási év: 2006

A gépkocsi becsértéke: 800.000 Ft

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés alapján történik.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem harmadik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Nyilatkozom arról, hogy a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A két gépkocsi kizárólag együttesen kerül értékesítésre.

 • Becsérték: 1.250.000 Ft

II. Készletek

A készleteket 330 féle különböző tételcsoport alkotja, melyek autóápolási cikkekből, szűrőkből, olajokból és munkavédelmi felszerelésekből állnak.

Ezek között nagy számban található: ablaktörlő, jégoldó, szélvédőmosó, autósampon, denaturáltszesz, fékolaj, fényvisszaverő háromszögek, motorolajok, oktánjavító, kipufogó javító massza, klórmész, hidraulikaolaj, fagyálló, szúnyogirtós lámpaolaj, rovaroldó, kátrányoldó, útszórósó, féltengelyzsír, lánckenő rally, gyertyák, LED izzók, derekas nadrág, kesztyű, esőöltöny, háztartási gumikesztyű, láthatósági mellény, overál, csizma, füldugók.

A készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

Becsérték: 615.000 Ft

A gépjárművek és a készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Becsérték: 1.865.000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 93.250 Ft
 • Minimálár (a becsérték 50 %-a): 932.500 Ft

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés alapján történik.

A 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a vagyonelem harmadik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Nyilatkozom arról, hogy a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgyak előzetes egyeztetést követően megtekinthetők.  Időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon, vagy az lqd@lqd.hu email címen lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) ZimBert Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00558273 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási becsérték 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

Heti Válasz Kft. “f.a.” – 9. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.10.28.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” (székhely: 1027 Budapest, Horvát utca 14-24 V, cégjegyzékszám: 01-09-697268, adószám: 12661877-2-41)Fővárosi Törvényszék 24.Fpk.3323/2018/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. szeptember 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyontárgyait.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:            2019. október 11.         08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                     2019. október 28.         08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak a becsértékre számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) Heti Válasz Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

I. Használaton kívüli irodabútorok

A használaton kívüli irodabútorokat 13 féle tételcsoport alkotja, melyek irodai fém és forgószékekből, íróasztalokból, tárgyalóasztalokból, irattartó polcokból, salgó polcrendszerből, keretezett képekből, álló fogasokból, kis fiókos szekrényekből és 4 db vetítővászonból állnak.

Az irodabútorok a Budapest 15. kerületében található Horváth Mihály út 2. sz. alatt, fedett raktárban kerültek elhelyezésre.

Az irodabútorok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

Becsérték: 1.058.000 Ft

Ajánlati biztosíték összege: 52.900 Ft

Minimálár (a becsérték 35 %-a):  370.300 Ft

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján történik.

A módosított 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem negyedik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Nyilatkozom arról, hogy a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

II. Könyvek

A Heti Válasz Kft. „f.a.” tulajdonába tartozó 38.184 db könyv és kiadvány.

A könyvek jelentős része, körülbelül 36.056 db a 1097 Budapest, Kén u. 6. sz. alatti fedett raktárban található. A további, körülbelül 2128 db könyv a felszámoló székhelyén található.

Becsérték: 4.582.080 Ft

Ajánlati biztosíték összege: 229.104 Ft

Minimálár (a becsérték 35 %-a):  1.603.728 Ft

A könyvek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján történik.

A módosított 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem negyedik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Nyilatkozom arról, hogy a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

III. Digitalstand Kft.-ben meglévő 90%-os tulajdoni hányad

A Heti Válasz Lap-és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” tulajdonában áll a Digitalstand Kft. (1027 Budapest, Horvát u. 14-24. IV. em.) 90%-os részesedése. A társaság jegyzett tőkéje 6.000.000 Ft, a Heti Válasz Kft. „f.a.” tulajdonrésze 5.400.000 Ft. A Digitalstand Kft. a média és technológia iparágban működik, tevékenységében jelenleg piacvezető vállalat.

Becsérték: 23.500.000 Ft

IV. Követelés

A Heti Válasz Lap-és Könyvkiadó Szolgáltató Kft. „f.a.” a Digitalstand Kft.-vel szemben fennálló követelése, amely több jogcímen keletkezett. A követelések elismertek és nem vitatottak.

A fennálló követelések 1 éven túli követelések, egy részüket folyamatosan megújították.

Becsérték: 89.900.000 Ft

A tulajdoni hányad és követelések (III. és IV. rész) kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A vagyonösszesség (III. és IV. rész) becsértéke:            113.400.000 Ft

Ajánlati biztosíték:                                                         3.602.000 Ft

Minimálár (a becsérték 35 %-a):                      39.690.000 Ft

Az üzletrész értékesítésére az Áfa. törvény 86. § (1) bekezdés f) pontja vonatkozik, a követelés értékesítése mentes az Áfa fizetési kötelezettség alól.

A módosított 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (4a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ezen a vagyonelemek negyedik alkalommal kerülnek értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

Nyilatkozom arról, hogy a minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgyak előzetes egyeztetést követően megtekinthetők. Időpontot egyeztetni a 06-1/250-7812-es telefonszámon vagy az lqd@lqd.hu email címen lehet.

Az igazságügyi könyvszakértői jelentés előzetes egyeztetést követően megtekinthető a felszámoló irodájában.

A használaton kívüli irodabútorok a Budapest 15. kerületében lévő Horváth Mihály út 2. sz. alatt, fedett raktárban találhatók.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a(z) Heti Válasz Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00432746-00000000 számú bankszámlájára kell átutalni.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

 Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a nettó vételi ajánlat nagysága.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

 Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg a becsérték 35 %-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: www.eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, születési helye és ideje, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja be a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre, a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C. § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.