Pályázati felhívások | LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft.

Demax Művek Nyomdaipari Kft. “f.a.” – 3. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.03.04.

Pályázati Hirdetmény

A(z) LQD  Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-566001, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 76.) mint a(z) Demax Művek Nyomdaipari  Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám: 01-09-664583, adószám: 12305924-2-42, székhely: 1151 Budapest, Székely Elek utca 11.) Fővárosi Törvényszék 50. Fpk. 908/2018/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. január 31. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós eszközeit

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:        2019. február 15., 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:                 2019. március 4., 08 óra 01 perc

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Demax Művek Kft. „f.a.” TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00372556 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

Gépjárművek

 1. Lancia 844 Delta személygépkocsi, frsz: MIC – 386, futott km: 138581, mellső lökhárító sérült. Forgalomba helyezés dátuma: 2010. 08. 26.
 • Irányára:                                                        2.000.000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:                         100.000 forint
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 50 %-a):       1.000.000 forint

Az értékesítés az ÁFA törvény 87. § B pontja alapján adómentes.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4/a) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ezek a vagyonelemek harmadik alkalommal kerülnek értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

 

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a Cstv. 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

 2. Peugeot Y Boxer tehergépkocsi, frsz: LYZ – 291, futott km: 230876. Mellső szélvédőn kavics felverődés nyoma, a kocsi szekrény sérült. Forgalomba helyezés dátuma: 2011. 10. 14.

 • Irányára:                                     2.200.000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:    110.000 forint
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 50 %-a):      1.100.000 forint

Az értékesítés az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés d) pontja alapján történik.

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem harmadik alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre.

Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a felszámolónak értesítési kötelezettsége nem áll fenn.

A Kormányrendelet 4. § (2a) szerinti értesítés megtörtént, a hitelezők azt nem ellenezték.

 

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett vagyontárgy Budapest, Székely Elek utca 11. szám alatt előzetes időpont egyeztetés után megtekinthető.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a Demax Művek Kft. „f.a” TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00372556 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

 

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A vevő a teljes vételár megfizetését követően szerez tulajdonjogot és azt követő 5 napon belül köteles az eszközöket saját költségein elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 100%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

Artaco PM Kft. “f.a.” – 2. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.03.18.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: lqd@lqd.hu; Cg: 01-09-566001), mint az Artaco PM Kft. „f.a.” (székhely: 1116 Budapest, Építész utca 8-12. I. em. 104.; cégjegyzékszám: 01-09-984224) Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.422/2018/10. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi gépjárműveit.

 

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 2. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesíteni a zálogjogosultat nem kellett, mert nem volt.

 

 1. VOLKSWAGEN 2KN CADDY tgk.

Forgalmi rendszám: KMN-592

Gyártási év: 2007.

Hajtóanyaga: diesel

Hengerűrtartalom: 1968 cm3

Futott km: 375000

Egyéb információ: a gépkocsi nem indul, gumiabroncsok 50%-osak, hátsó ajtó sérült, műszaki vizsga lejárt.

Becsérték: 500.000,-Ft

 

 1. VOLKSWAGEN 2KN CADDY tgk.

Forgalmi rendszám: LRM-805

Gyártási év: 2010.

Hajtóanyaga: diesel

Hengerűrtartalom: 1968 cm3

Futott km: 275000

Egyéb információk: a gépkocsi nem indul, gumiabroncsok 30%-osak, jobb oldali tükör törött, szélvédőn kavics felverődés nyomai, a karosszérián kisebb sérülések, műszaki vizsga lejárt.

Becsérték: 600.000,-Ft

 

 1. VOLKSWAGEN 2KN CADDY tgk.

Forgalmi rendszám: LSY-724

Gyártási év: 2010.

Hajtóanyaga: diesel

Hengerűrtartalom: 1896 cm3

Futott km: 200000

Egyéb információk: a gépkocsi nem indul, gumiabroncsok 30%-osak, műszaki vizsga lejárt.

Becsérték: 700.000,-Ft

 

 1. Opel Corsa C VAN tgk.

Forgalmi rendszám: JEW-136

Gyártási év: 2004.

Hajtóanyaga: Diesel

Hengerűrtartalom: 1686 cm3

Futott km: 225000

Egyéb információk: a gépkocsi nem indul, gumiabroncsok 30%-osak, mind a 4 kiszúrva, mellső embléma leszerelve, mellső lökhárító horpadt, jobb oldali visszapillantó tükör sérült, műszaki vizsga lejárt.

Becsérték: 450.000,-Ft

 

 1. Opel T98 ASTRA G CC szgk.

Forgalmi rendszám: KSR-842

Gyártási év: 2007.

Hajtóanyaga: Diesel

Hengerűrtartalom: 1364 cm3

Futott km: 233245

Egyéb információk: gumiabroncsok 50%-osak, jobb oldali tükör sérült, klíma üzemképtelen, fékek javítandóak, műszaki vizsga lejárt.

Becsérték: 800.000,-Ft

 

A meghirdetett gépjárművek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

Becsérték (5 db gépjármű):                                         3.050.000 Ft (nettó)

Minimálár:                                                                  2.135.000 Ft

Bánatpénz:                                                                     152.500 Ft

A legalacsonyabb összegű ellenérték a nettó becsérték (minimálár) 70 %-a (2.135.000 Ft).

 

A 237/2009. Kormányrendelet 4. § (2a) szerinti értesítés megtörtént, a hitelezők azt nem ellenezték.

 

Az ingóságok értékesítésének vonatkozásában a forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA törvény 142. § (1) bekezdés g.) pontja az irányadó, kivéve a személygépkocsi értékesítését, ami adómentes.

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat a(z) Artaco PM Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00420769-00000000 számú bankszámlájára kell megfizetni.

 

Fizetési határidő

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

A gépkocsik Budapesten a 11. kerületben lelhetők fel, megtekinthetőek előre egyeztetett időpontban. Időpont egyeztetést a 06-1/250-78-12 számon lehet kérni.

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2019. február 14.

Pályázat kezdő időpontja: 2019. március 1. 08:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18. 08:01

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat
 • A megajánlott vételárat a pályázatban is meg kell jelölni betűvel és számmal kiírva. Az írásos pályázat scannelt (PDF-fájl) módon való feltöltésének elmulasztása esetén a pályázó a pályázatból kizárásra kerül.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a(z) Artaco PM Kft. „f.a.” Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00420769-00000000 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. A pályázónak a 60 napos ajánlati kötöttséget a pályázatban vállalni kell.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Szerződéskötés határideje

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. Részletfizetési lehetőség nincs.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, azaz elektronikusan nem csatolták az abban megjelölt dokumentumokat, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 70%-át.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli. A felszámolónak nincs tudomása környezeti károkról, teherről.

Partner Pénzügyi Tanácsadó Kft. “f.a.” – 2. pályázati felhívás

⚠ A pályázat lejárati határideje: 2019.02.20.

Az LQD Pénzügyi és Gazdasági Szakértő Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 76., e-mail cím: lqd@lqd.hu; Cg: 01-09-566001) mint a Partner Pénzügyi Tanácsadó Kft. „f.a.” (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 74. 1/2., cégjegyzékszám: 01-09-208774) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.1.104/2018/7. számú, a Cégközlönyben 2018.05.25. napján közzétett végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat

útján értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi gépjárművet.

 

Megnevezés Gyártási év Alvázszám Likvid érték (eFt) Megjegyzés
Személygépkocsi,

 

VW Passat Variant

 

Frsz: MFG-310

2000 VWZZZ3BZYE512520 530 ·         Már nem gyártott típus

·         Futott km: 289.917

·         Mellső fékbetétek cserélendők

·         Központi zár üzemképtelen

·         Csomagtartó ajtaja nem zárható

·         A bőr ülések szakadozottak

·         Műszak érvényessége lejárt

 

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § (4/a) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem második alkalommal kerül értékesítési meghirdetésre.

 

Nettó irányár:                    530.000 Ft

Minimál ár:                       477.000 Ft

Bánatpénz:                            26.500 Ft

 

 

A pályázaton való részvétel feltétele

A vételárat az LQD Kft. az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20. 12:00

 

A pályázatokat zárt borítékban az LQD Kft. irodájába (1103 Budapest, Gyömrői út 76.) lehet személyesen vagy levélben benyújtani

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az LQD Kft. az MKB Bank Zrt. vezetett 10300002-20609577-49020023 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre kerül. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

 

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékesítésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.

Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem éri el a minimálárat.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A pályázati dokumentáció előzetes bejelentkezést követően megtekinthető. Időpontot egyeztetni a 06-1/250-78-12-es telefonszámon vagy az lqd@lqd.hu e-mail címen lehetséges.

A felszámolónak környezeti teherről nincs információja.